Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsSportPodejmij wyzwanie i wystartuj w sztafecie

Podejmij wyzwanie i wystartuj w sztafecie

Wirtualna sztafeta mieszkańców Bełchatowa i Csongrádu odbędzie się już po raz trzeciWirtualna sztafeta mieszkańców Bełchatowa i Csongrádu odbędzie się już po raz trzeci

 

Mamy sportowe wyzwanie dla biegaczy, rowerzystów i amatorów nordic walking. Zapraszamy do udziału w Wirtualnej Sztafecie Miast Partnerskich Bełchatów – Csongrád. Zadanie jest proste: w ciągu trzech tygodni trzeba przebiec, przejechać lub przejść z kijkami jak najwięcej kilometrów.

1 marca wystartuje trzecia już odsłona cieszącego się dużą popularnością wirtualnego wyzwania „Przyjaźń bez granic”. W tym sportowym wydarzeniu udział może wziąć każdy, niemniej medale otrzyma 100 zawodników z najlepszymi rezultatami. Śmiałkowie, którzy podejmą wyzwanie, będą mieć do wykonania tylko jedno zadanie – w ciągu trzech tygodni pokonać jak największy dystans. Można biec, jechać na rowerze lub maszerować z kijkami. Ostatnim dniem rywalizacji będzie 23 marca.

Aby wziąć udział w rywalizacji, trzeba się zarejestrować na stronie https://tiszaviragzas2.csongrad.hu.To, czy w wirtualnych zawodach chcemy wziąć udział w formie biegu, jazdy na rowerze czy marszu nordic walking, należy wskazać podczas rejestracji. Później na stronie organizatora: Csongrádi Diák SE | Facebook każdorazowo trzeba dodawać informacje o przebytym dystansie – w postaci zrzutu ekranu z urządzenia mierzącego kilometry.

 

Wśród uczestników Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich Bełchatów – Csongrád prowadzona będzie klasyfikacja na najdłuższy przebyty dystans, osobna dla biegaczy, rowerzystów i maszerujących z kijami. Do zestawienia końcowego zliczane będą wyłącznie kilometry udokumentowane. Trzy pierwsze osoby, które w sumie pokonają najwięcej kilometrów, w każdej z dyscyplin otrzymają nagrody rzeczowe. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie, który zamieszczamy poniżej oraz w załączniku.

 

pdfRegulamin_sztafeta.pdf

 

REGULAMIN

Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich Bełchatów-Csongrád

„Przyjaźń bez granic / Nieograniczona przyjaźń”

I. Organizator

1. Organizatorem Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich Bełchatów-Csongrád „Przyjaźń bez granic” są Miasto Csongrád oraz Miasto Bełchatów.

II. Cel imprezy

1. Pogłębienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi – Miastem Bełchatów i Miastem Csongrád.

2. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

3. Integracja środowisk biegaczy, rowerzystów i miłośników nordic walking z miast partnerskich Bełchatowa
i Csongrádu.

III. Termin i miejsce

1. Wirtualna Sztafeta Miast Partnerskich Bełchatów-Csongrád „Przyjaźń bez granic” rozegrana zostanie w terminie od 01.03.2023 r. do 23.03.2023 r.

2. Każdy uczestnik samodzielnie decyduje o trasie jaką pokona w ramach Wirtualnej Sztafety.

3. Uczestnik wybierając miejsce rywalizacji powinien wziąć pod uwagę możliwość bezpiecznego uprawiania sportu w danej lokalizacji. Organizator nie zapewnia żadnych świadczeń związanych z zabezpieczeniem trasy danego uczestnika.

IV. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami wydarzenia ze strony Miasta Bełchatowa mogą być wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Miasta Bełchatowa.

2. Każdy uczestnik może podjąć wyzwanie tylko w jednej wybranej dyscyplinie.

3. Uczestnikowi biorącemu udział w kilku dyscyplinach zostanie zaliczony tylko jeden/najwyższy uzyskany wynik.

4.Zasady uczestnictwa w zawodach ze strony Miasta Csongrád określa Miasto Csongrád.

5. Obowiązuje limit 100 uczestników łącznie z obu miast (50 uczestników z Miasta Bełchatowa oraz 50 uczestników z Miasta Csongrád).

6. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób z jednego miasta, dopuszcza się oddanie wolnych miejsc dla uczestników z drugiego miasta, ale z zastrzeżeniem, że łączna liczba wszystkich uczestników z obu miast nie przekroczy 100.

7. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez stronę https://tiszaviragzas2.csongrad.hu

8. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest pokonanie w formie biegu, jazdy na rowerze lub spaceru nordic walking dowolnego dystansu w terminie od 01.03.2023 r. do 23.03.2023 r., zarejestrowanie przebytej odległości za pomocą aplikacji sportowych, służących do pomiaru odległości i wpisanie na swoim koncie na stronie https://tiszaviragzas2.csongrad.hu przebytego każdorazowo dystansu oraz opublikowanie zrzutu ekranu z urządzenia mierzącego dystans na stronie organizatora Csongrádi Diák SE – Strona główna | Facebook

9. Podczas rejestracji należy podać w jakiej formie przystępuje się do rywalizacji (biegowej, jazdy na rowerze czy nordic walking).

V. Zasady klasyfikacji

1. Podczas wydarzenia prowadzona będzie klasyfikacja wśród uczestników na najdłuższy przebyty dystans, udokumentowany na stronie organizatora Csongrádi Diák SE – Strona główna | Facebook

2. Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla osób uczestniczących w wirtualnym biegu, osobno dla osób uczestniczących w wirtualnym wyścigu rowerowym oraz osobno dla osób uczestniczących wwwirtualnym spacerze nordic walking.

3. Do klasyfikacji końcowej zaliczany będzie łączny przebyty dystans podczas wszystkich udokumentowanych aktywności w wyznaczonym terminie, z podziałem na rywalizację biegową iiirowerową.

4. Rywalizacja toczona będzie bez podziału na kategorie wiekowe oraz płeć.

VI. Nagrody

1. Stu najlepszych uczestników Wirtualnej Sztafety Miast Partnerskich Bełchatów-Csongrád „Przyjaźń bez granic” otrzyma pamiątkowe medale.

2. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników każdej dyscypliny ujętej w rywalizacji, tj. trzy najlepsze wyniki w rywalizacji biegowej, trzy najlepsze wyniki w rywalizacji rowerowej oraz trzy najlepsze wyniki w rywalizacji nordic walking.

VII. Postanowienia końcowe

1. Rejestracja do udziału w wydarzeniu jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy biorą udział w rywalizacji dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w Wirtualnej Sztafecie i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w wydarzeniu (uczestnicy powinni
we własnym zakresie być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków).

VIII. Ochrona danych osobowych

W zawiązku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „Rozporządzeniem 2016/679”, przyjmuję do wiadomości, że

1. Administratorem moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, konkurencji, numeru telefonu
oraz osiągniętych wyników sportowych osób reprezentujących Miasto Bełchatów jest Miasto Bełchatów z siedzibą
w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Administratorem moich danych osobowych w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, przebytego dystansu oraz zrzutu ekranu w czasie rzeczywistym z aplikacji sportowych jest Gmina Miasto Csongrád z siedzibą Csongrád, Biuro burmistrza 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

2. Kontakt z Administratorem tj. Miasto Bełchatów jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów-tel. 44/733 51 16. Kontakt z Administratorem tj. Miasto Csongrád jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) dpo@csongrad.hu.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mieście Csongrád jest możliwy drogą elektroniczną dpo@csongrad.hu lub telefonicznie +36 202063317 oraz pisemnie – Biuro burmistrza 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

4. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, konkurencji, numeru telefonu oraz osiągniętych wyników sportowych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679, w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, natomiast w zakresie numeru telefonu wyłącznie w celach kontaktowych. Dane w zakresie udostępnienia wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu opublikowania wyników Wirtualnej Sztafety Miasta Partnerskich, gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. W związku
z wyrażoną zgodą przysługuje mi prawo do jej cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Dane w zakresie: imienia i nazwiska, konkurencji oraz osiągniętych wyników będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatowa, na stronie www.bip.belchatow.pl. Ponadto dane w zakresie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska, konkurencji oraz przyznanej nagrody rozpowszechnianie będą przez opublikowanie w szczególności w Internecie, m.in: na stronie internetowej www.belchatow.pl, w serwisie społecznościowym Facebook, w tym w mediach lokalnych i w prasie lokalnej (po wyrażeniu zgody).

6. Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być (tzw. podmioty przetwarzające), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie udzielonych zgód osób których dane do-tyczą. Dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobo-we w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych. Przysługuje prawo usunięcia przetwarzanych danych osobowych.

9. W przypadku danych podanych dobrowolnie, posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

11. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.