Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na zdjęciu widoczny moment wypełniania wniosku o refundację

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Społecznych bełchatowskiego urzędu miasta.


Refundacja kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z rządowym rozporządzeniem wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 60 dni. Co ważne, są one wypłacane z dołu.


Świadczenie jest przyznawane w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, wniosek o refundację wraz z załącznikami (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania i wyżywienia) należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – Wydziale Spraw Społecznych, piętro III, pokój nr 410 - 411. Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania można pobrać z załącznika poniżej artykułu.


Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące informacje:


1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.


Z kolei do wypełnienia załącznika do wniosku – Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, niezbędne będą:


1. Imię i nazwisko osoby zakwaterowanej;
2. PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. Wskazanie liczby dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.

 

Ważne! Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania należy wypełnić oddzielnie dla każdej przyjętej do zakwaterowania osoby.


Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa. O przyznaniu świadczenia zainteresowane osoby (składające wniosek) informowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia. Szczegółowych informacji w zakresie świadczenia udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa pod nr tel. 44 733 51 59.

 

Ważne! Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że świadczenie przysługuje osobom, które za pomoc uchodźcom nie uzyskały osobnego wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia się nie otrzymało. Wniosek o 40 zł na Ukraińca może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano nieprawdę.


Podstawą prawną wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli tzw. specustawa ukraińska. Świadczenie przysługuje „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Warunki przyznawania świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl