Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryPrzebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i wod-kan

Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i wod-kan

21 milionów na przebudowę i modernizację

osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie realizuje projekt „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Inwestycja została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii). Dofinansowanie otrzymało 30 przedsiębiorstw, w tym 19 firm ciepłowniczych. Z uwagi na wysoki poziom innowacyjności projekt bełchatowskiej Spółki PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie został bardzo wysoko oceniony i znalazł się na czwartym miejscu wśród firm ciepłowniczych, które uzyskały najwyższe wsparcie finansowe.

 

>>> Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie

 

Umowa na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie” została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 3 października 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 29.183 tys. zł netto (35.524 tys. zł brutto), przy czym wartość majątku trwałego PEC wynosi obecnie 53.842 tys. zł netto.

 

 

PEC Bełchatów

 

W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci cieplnej w Bełchatowie, która obejmie likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zostaną zmniejszone straty generowane w procesie przesyłu o około 70 procent, a także zmniejszy ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach.

 

Łączna długość sieci, która zostanie poddana modernizacji w ramach projektu wyniesie ok. 22 km. Inwestycja podzielona została na dwadzieścia pięć etapów obejmujących różne lokalizacje na terenie całego miasta.

 

Logo PECCały zakres inwestycji obejmuje następujące zadania:

1) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzłów grupowych T1, T2 na os. Bińków;
2) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-27 do K-24/B oraz osiedlowych sieci przy ul. Harcerskiej i Sportowej wraz z likwidacją węzła grupowego dla ul. Sportowej;
3) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego K10 na os. Bińków;
4) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego K11 na os. Bińków;
5) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego na os. Tysiąclecia;
6) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego na os.1 Maja 1;
7) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego na os.1 Maja 4;
8) Przebudowa sieci wysokich parametrów od K-32 do bl. 204 – os. Dolnośląskie;
9) Rozbudowa sieci wysokich parametrów od K-15/A/II do K-15/A/III;
10) Budowa i rozbudowa sieci od K-33/1 do SP13;
11) Rozbudowa sieci wysokich parametrów od K15A/I do bloków i budynków na os. Dolnośląskim;
12) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-15 do K-15/3 na os. Dolnośląskie;
13) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-32/3 do K-32/4 i K-32/5 os. Przytorze;
14) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-31 do bl. 201, 206, 208 os. Dolnośląskie;
15) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-22/2 do bl. 1, 2, 8 os. Okrzei oraz Hali Sportowej;
16) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-13 do K-34;
17) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-15/A/1 do K-15/A/2 oraz bl. 102 i SP8;
18) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-18 do ul. Czapliniecka bl. 100 i ZSGE;
19) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-32/2 do os. Dolnośląskie bl. 305 i 313;
20) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-16/A do hotelu ul. Czapliniecka 44B;
21) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-20 do Okrzei bl. 22;
22) Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od K-26 do bloków os. POW;
23) Sieć cieplna wraz z przyłączami od komory K-1031 do budynków przy ul. Św. Faustyny;
24) Rozbudowa układu sieci wysokich parametrów zasilającej bloki 109, 110, 111, 112 na os. Dolnośląskim;
25) Rozbudowa sieci wysokich parametrów od K-15/A/II do bloku 113 na os. Dolnośląskim

Realizacja programu pozwoli na przemodelowanie sposobu zasilania znacznych obszarów Bełchatowa, głównie zasilanych z węzłów grupowych.

 

>>> Zakres inwestycji na mapie

 

Szacuje się, że po wykonaniu sieci preizolowanej straty ciepła zmniejszą się w porównaniu do dotychczasowej o 20007,60 MWh/rok. Ponadto, zmniejszenie energochłonności produkcji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, a w szczególności stanu powietrza atmosferycznego. W wyniku realizacji projektu zostanie zmniejszona emisja CO2 o około 4570,14 tys. ton/rok.

 

Inwestycja, którą rozpoczęło Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie, jest największą dotychczas inwestycją w Firmie i ma ogromne znaczenie dla przyszłości odbiorców ciepła w Bełchatowie.

 

 

 

 „Budowa i modernizacja systemu

sieci wodno-kanalizacyjnej

na terenie Miasta Bełchatowa”

 

 

loga

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-213.

 

W dniu 18.03.2010r. w Warszawie została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 PLN, w tym VAT 27 085 900,00 PLN, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności możliwe jest do uzyskania w kwocie 72 210 158,38 PLN.

 

Głównym celem Projektu jest wzrost skanalizowania miasta poprzez stworzenie możliwości podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej 5.589 osób oraz podłączenia do nowowybudowanej sieci wodociągowej dodatkowo 1.233 osób.

 

Przedmiotem realizowanego Projektu jest:
• budowa 36,7 km kanalizacji sanitarnej;
• modernizacja 12,1 km kanalizacji sanitarnej;
• budowa 10 km sieci wodociągowej;
• modernizacja 6,2 km sieci wodociągowej;
• budowa instalacji przeróbki osadów na Oczyszczalni Ścieków;
• budowa 31,3 km km kanalizacji deszczowej.

 

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:
• Ochrona wód powierzchniowych, gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniem ściekami,
• Wzrost poziomu skanalizowania obszaru Bełchatowa z poziomu 89,5 % do planowanego 95,1% (wg liczby RLM),
• Ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji z poziomu 61,3% do planowanego 35%,
• Wzrost poziomu zwodociągowania Miasta Bełchatowa,
• Ograniczenie strat wody w sieci wodociągowej i racjonalizacja poboru wody z ujęć z poziomu 28,2% do planowanego 20%,
• Zmniejszenie końcowej ilości i objętości osadów ściekowych,
• Zwiększenie niezawodności zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną dobrej jakości,
• Podwyższenie standardu życia mieszkańców,
• Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów objętych przedsięwzięciem.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.

 

>>> Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o.o

 

 

WOD-KAN z myślą o bełchatowianach

W skład przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” wchodzi 9 kontraktów:

 

Kontrakt 01 – Przebudowa Ujęcia Wody MyszakiWOD-KAN

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 02 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu w ul. Lipowej w Bełchatowie-etap III

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 03 – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Ludwików – etap I

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 04 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

WOD-KANKontrakt 05 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Politanice

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 06 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum” oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 07 – Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  w Os. Binków

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

Kontrakt 08 – Modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, modernizacja poprzez budowę i przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Bełchatowa

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

Kontrakt 09 – Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków

>>> Informacje ogólne 

>>> Stopień zaawansowania prac

 

 

 

Polecamy do przeczytania:

 

>>> Wykorzystaj szansę! Podłącz się do naszej sieci!

 

>>> Przebudowa Ujęcia Wody „Myszaki” zakończona

 

>>> WOD-KAN buduje i modernizuje sieć wodno-kanalizacyjną

 

>>> WOD-KAN buduje i modernizuje sieci

 

>>> WOD-KAN dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

>>> Modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bełchatowa