Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaInformacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowychPrzetwarzanie danych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany

Przetwarzanie danych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, informuję, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem Pani/Pan danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą:
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
Z Administratorem można się skontaktować:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@belchatow.pl,
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP,
– pisemnie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
– telefonicznie: 44 733 51 16.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.belchatow.pl,
– przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP,
– pisemnie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
– telefonicznie: 44 733 52 05, 44 733 51 42.
CEL PRZETWARZANIA   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia dokumentów planistycznych:
– planu ogólnego gminy;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– zasad  i  warunków  sytuowania  obiektów małej  architektury,  tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  z jakich mogą być wykonane;
– zintegrowanego planu inwestycyjnego;
– miejscowego planu rewitalizacji.
PODSTAWA PRAWNAPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1lit. e rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Przetwarzanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej  (e-mail) i numeru telefonu odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679) i ma charakter dobrowolny.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przez okres 25 lat od roku następnego  po zakończeniu sprawy, następnie zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHPani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym wojewodzie łódzkiemu oraz dostawcom usług wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCHPrzysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo  dostępu  do  swoich   danych osobowych; w przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
– prawo żądania do sprostowania swoich danych;
– prawo żądania do usunięcia swoich danych osobowych;
– prawo do wniesienia sprzeciwu;
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGIGdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCHPodanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie ustawowym jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.