Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościPtasia grypa - ważne informacje dla hodowców

Ptasia grypa – ważne informacje dla hodowców

PLW przypomina, aby hodowcy skrupulatnie przestrzegali zasad bezpieczeństwaPLW przypomina, aby hodowcy skrupulatnie przestrzegali zasad bezpieczeństwa

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji w związku z rosnącym ryzykiem wystąpienia ptasiej grypy oraz stwierdzeniem kolejnych w Polsce ognisk choroby.

 

Jak podkreśla Główny Inspektor Weterynarii najważniejsza jest profilaktyka. Dlatego hodowcy powinni przywiązywać jeszcze większą uwagę i skrupulatnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Hodowcy powinni również pamiętać o niezwłocznym zgłoszeniu do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.

 

Informacje Głównego Inspektora Wetrynarii:

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy: 

– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

– odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

– unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek); zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

– po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

 – używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu; osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

 

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu: 

 – przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

– zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

– szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

– ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

– rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

– wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny; – obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

– rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

– używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

– wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

– brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

Zalecenia dla hodowócw gołebi:

 – karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

– przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

 

Dodatkowe zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii: 

 – słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.); – należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

– należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

– nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

 – nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

– jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków. Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie.

 

ADA