Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościRadni przyjęli budżet miasta na 2023 rok

Radni przyjęli budżet miasta na 2023 rok

 Za przyjęciem prezydenckiego budżetu głosowało 16 radnychZa przyjęciem prezydenckiego budżetu głosowało 16 radnych

 

Za nami ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta na przyszły rok. Radni zaakceptowali również Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

 

Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie jest jedną z najważniejszych w roku. To właśnie na niej prezydent Mariola Czechowska i radni zajęli się budżetem miasta na przyszły, 2023 rok. Rozmowy nad jego projektem trwały już od kilku tygodni. Analizowany i omawiany był na komisjach.

 

– Przygotowanie budżetu miasta Bełchatowa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej były ogromnym wyzwaniem. Na kształt wielkości ujętych w obu projektach uchwał wpływ miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zapoczątkowana w 2019 roku reforma podatkowa oraz kontynuowana w latach 2021-2022 znacząco osłabiła dochody budżetu miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do tego doszła galopująca inflacja spowodowana drastycznym wzrostem cen za energię w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, ponad siedmiokrotny wzrost obsługi kosztów zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych oraz dokonane we wrześniu br. zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na mocy której samorządy nie otrzymują w roku 2023 subwencji rozwojowej w zamian za dodatkowo przyznany udział w PIT w roku bieżącym. Przy tak niesprzyjających warunkach udało nam się przedłożyć projekt, w którym plan wydatków bieżących oszacowany został bardzo oszczędnie, zapewniając jednak realizację zadań bieżących oraz tych wynikających z zawartych umów i porozumień – mówiła podczas grudniowej sesji prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska.

 

Przyjęty projekt budżetu zakłada, że w roku 2023, dochody miasta sięgną blisko 280 mln zł. Będzie to grubo ponad 20 mln zł mniej niż w 2022 roku. To ogromna kwota, dlatego prezydent Bełchatowa ponownie wyczuliła dyrektorów i prezesów podległych miastu jednostek i spółek, aby szukać oszczędności. Szczególnie w zakresie zużycia energii elektrycznej, której ceny mocno poszybowały w górę. Już teraz wiemy, że na pewno zapłacimy za nią około 50 proc. więcej, co w tym roku.

 

Wydatki bieżące

 

Miasto planuje, że wydatki w przyszłym roku wyniosą prawie 300 mln zł. Oznacza to 20 mln zł deficytu, który w głównej mierze zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Z kolei wydatki bieżące miejscy urzędnicy oszacowali na nieco ponad 250 mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy wymaga oświata. Na przyszłoroczne funkcjonowanie szkół i przedszkoli miasto planuje przeznaczyć blisko 120 mln zł. Ponieważ subwencja oświatowa nie dorównuje rosnącym nakładom na edukację, Bełchatów co roku coraz większą kwotą współfinansuje bieżące zadania oświatowe środkami pochodzącymi z dochodów własnych miasta.

 

W 2023 wzrosną wydatki na transport i na łączność – planuje się je poziomie ponad 31 mln zł. Na pomoc społeczną i wsparcie rodziny zarezerwowanych zostało prawie 41 mln zł. To mniej niż w 2022 roku, co wynika z faktu, że obsługa rządowego programu „500 plus” przeniesiona została do ZUS. Dlatego do budżetu miasta nie będzie już wpływać dotacja celowa z tego tytułu. Z kolei na gospodarkę komunalną blisko 52 mln zł, a na administrację 25,5 mln zł. Miasto szacuje, że zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez urząd, jak i jednostki podległe, kosztować będą blisko 8,5 mln zł.

 

Miejskie inwestycje

 

W projekcie budżetu na 2023 na inwestycje zarezerwowanych zostało blisko 50 mln zł, z czego prawie 17 mln zł na drogowe. – Ostrożnie podchodzimy do planowania tych wydatków. Założyliśmy, że w pierwszej kolejności będą realizowane te zadania, które znajdują się na jakimkolwiek etapie realizacji. One muszą być kontynuowane i mieć zapewnione finansowanie. Mowa tutaj chociażby m.in. o budowie łącznika pomiędzy os. Okrzei a Dolnośląskim, która jest już niemal na finiszu czy przebudowie ulicy Budryka i siedmiu uliczek na os. Binków. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości blisko 18 mln zł – tłumaczy prezydent Mariola Czechowska. – Będziemy też realizować zadania, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tych środków zmodernizowane zostanie m.in. oświetlenie w miejskich placówkach oświatowych, przebudowane również zostaną miejskie ulice. Pozyskaliśmy na ten cel blisko 30 mln zł, z podziałem 5 mln zł na budowę oraz modernizację oświetlenia, 25 mln zł na zadania drogowe – dodaje prezydent Mariola Czechowska.

 

W 2023 roku będzie też realizowany projekt dotyczący budowy instalacji OZE, które zyska blisko 300 bełchatowskich domów. Zakupiona zostanie również kolejna elektryczna emzetka, szacuje się, że będzie ona kosztować 4 mln zł z czego 2,7 mln zł to unijne dofinansowanie. Nie można też pominąć projektu „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej na odcinku Piotrków Tryb. – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” realizowanego przy wsparciu środków z rządowego programu „Kolej +”. Łączne przewidziane wydatki na ten cel do 2028 r. mają wynieść 32 mln. zł.

 

Miasto powróciło do idei budżetu obywatelskiego. W głosowaniu mieszkańcy wybrali pomysły do realizacji. I tak w przyszłym roku powstanie naukowy plac zabaw na os. Binków oraz siłownia zewnętrzna na Przytorzu. Zostaną też zrealizowane dwa projekty miękkie społeczne i prozdrowotne. W sumie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa kosztować będą 880 tys. zł.

 

– Mimo rosnących kosztów, staraliśmy się, by projekt budżetu na 2023 r. był zrównoważony i zapewniał bezpieczne funkcjonowanie miasta. Zaspokojenie wszystkich tych potrzeb mieszkańców, do których samorząd jest zobligowany, to dla mnie priorytet. Chcę też, by miasto się rozwijało, by żyło się tu dobrze, a do tego potrzebne są inwestycje. Zrobiliśmy co w naszej mocy, by podzielić środki, którymi dysponuje miasto tak, by wystarczyło również i na te zadania — podkreśla prezydent Mariola Czechowska.

 

Podczas LII – budżetowej – sesji Rady Miejskiej prezydencki projekt został przyjęty 16 głosami „za”, przy trzech głosach przeciwnych oraz dwóch wstrzymujących. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie na bieżący rok. Radni pochylili się także na projektem WPF na lata 2023 – 2032. Ponadto podjęta została także decyzja o delegowaniu do Rady Rynku Pracy w Bełchatowie Wiceprezydenta Miasta Bełchatowa Dariusza Matyśkiewicza.

 

ADA

 

 Prezydent Mariola Czechowska przedstawiła proinwestycyjny projekt budżetuPrezydent Mariola Czechowska przedstawiła proinwestycyjny projekt budżetu