Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaO mieścieSamorządSekretarz i Skarbnik Miasta

Sekretarz i Skarbnik Miasta

Artur Kurzeja

Sekretarz Miasta Bełchatowa

e-mali: a.kurzeja@um.belchatow.pl
Tel. 44 733 51 37

Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

 1. opracowywanie zasad dotyczących przygotowywania projektów uchwał Rady;
 2. realizacja uchwał oraz zarządzeń Prezydenta powierzonych mu do wykonania;
 3. prowadzenie spraw związanych ze strukturą organizacyjną Urzędu, w tym nadzór nad opracowywaniem Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy oraz nad stosowaniem zawartych w nich zapisów;
 4. inicjowanie oraz koordynacja systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie;
 5. realizowanie, pod kierunkiem Prezydenta, polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 6. nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu;
 7. nadzór nad przestrzeganiem zasad Instrukcji kancelaryjnej, przepisów o archiwizacji akt, kodeksu postępowania administracyjnego, organizacji i dyscypliny pracy, załatwianie i rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników Urzędu;
 8. dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu;
 9. udział w pracach związanych z opracowywaniem Statutu Miasta;
 10. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Pełnomocnika ds. Jakości w ramach Systemu Zarządzania Jakością;
 11. wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji Koordynatora kontroli zarządczej w Urzędzie;
 12. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych.

Sekretarz Miasta sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Organizacyjny

Wydział Spraw Obywatelskich

Służba BHP


Skarbik Miasta Bełchatowa Anna Graczyk - na zdjęciu

Anna Graczyk

Skarbnik Miasta Bełchatowa

e-mali: a.graczyk@um.belchatow.pl
Tel. 44 733 51 25

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta, dokonuje kontrasygnaty czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązań pieniężnych.

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

 1. nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych;
 2. ekonomiczna  analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
 3. kontrola celowości i zasadności wydatków budżetowych;
 4. nadzór nad prawidłowymi i terminowymi rozliczeniami jednostek organizacyjnych Miasta otrzymujących środki z budżetu Miasta;
 5. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. udzielanie upoważnień Dyrektorom Wydziałów do dokonywania kontrasygnaty;
 8. kontrola wstępna pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów;
 9. kontrola wstępna kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 10. sprawowanie nadzoru nad wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami;
 11. nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzeniem roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 12. nadzór nad opracowywaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu Miasta;
 13. opracowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Prezydenta, dotyczących prowadzenia rachunkowości i obiegu dokumentów finansowych, a w szczególności: instrukcji obiegu dokumentów finansowych, zakładowego planu kont, instrukcji kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 14. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Miasta;
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczególnych. 

Skarbnik sprawuje nadzór merytoryczny nad następującymi wydziałami:

Wydział Finansowy

Zespół ds. Budżetu

Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi