Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsKulturaSfotografuj miejską zieleń i weź udział w konkursie

Sfotografuj miejską zieleń i weź udział w konkursie [AKTUALIZACJA]

Lubisz fotografować? Uchwyć w kadrze miejską przyrodę i weź udział w konkursie „Zielony Bełchatów – naturalnie” ogłoszonym przez prezydent Mariolę Czechowską. Zdjęcia można przesyłać do 21 września. Na autorów najciekawszych czekają nagrody. Partnerem konkursu jest Leroy Merlin, który przekaże nagrody w postaci kwiatów i gadżetów.

To już druga edycja tego miejskiego konkursu. Chodzi w nim o to, aby sfotografować otaczającą nas miejską zieleń – zarówno tą w parkach, jak na osiedlach czy skwerach. W ubiegłym roku pomysłów mieszkańcom nie brakowało.

– Liczymy, że i tym razem bełchatowianie prześlą sporo ciekawych zdjęć, a przy okazji odkryją wiele nietuzinkowych, urokliwych miejsc i zielonych zakątków, których w Bełchatowie nie brakuje – mówi Agnieszka Rogaczewska, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie. – Poprzez miejski konkurs chcemy także zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu, do spacerowania po Bełchatowie. Dziś niemal każdy robi zdjęcia, okazji do zrobienia wyjątkowej fotografii, na pewno będzie więc wiele – dodaje dyrektor Agnieszka Rogaczewska.

Udział w miejskim konkursie mogą wziąć pełnoletni bełchatowianie. Co ważne, każdy może przesłać tylko jedną fotografię, która została wykonana samodzielnie, nie była też wcześniej nigdzie publikowana, prezentowana i nagradzana. Nie można także ingerować graficznie w zdjęcie. Trzeba pamiętać, że fotografia musi być zrobiona w tym roku, a uchwycona zieleń znajdować się na terenie Bełchatowa. To, czy będzie ono poziome czy pionowe, a także czy w kolorze, sepii czy w czarno-białych barwach, zależy już od samego autora. Na wykonanie zdjęć czasu jest sporo, bo do 21 września. Prace trzeba przesłać na adres: konkurs@um.belchatow.pl w formacie JPG lub TIF.

AKTUALIZACJA: aneksem do Regulaminu Konkursu Fotograficznego “Zielony Bełchatów – naturalnie edycja II” zmienia się termin ogłoszenia wyników konkursu – podane zostaną one na miejskiej stronie belchatow.pl nie później niż 13 października do godz. 15:30. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie natomiast nie później niż 20 października 2023 roku.

ADA

Regulamin Konkursu fotograficznego „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja II”

§ 1. Idea Konkursu

Natura jest tuż za rogiem – nawet w mieście. Czy zastanawialiście się nad jej znaczeniem i rolą, jaką spełnia w życiu pojedynczego człowieka, ale i całego „organizmu” jakim jest miasto?

Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca mieszkańców – miłośników przyrody i amatorów fotografii – do skierowania swoich aparatów na otaczającą ich okoliczną zieleń miejską: tę na osiedlach, w parkach, skwerach czy na łąkach kwietnych – i uchwycenia oraz wyeksponowania w kadrze jej piękna, a przy tym symbiotycznego funkcjonowania w zgodzie z rytmem miasta. Fotograficzne pejzaże – ukazujące zieleń miejską, zostaną nagrodzone oraz posłużą do stworzenia pokonkursowej wystawy.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja II” zwanym w dalszej treści Regulaminu Konkursem.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 maja 2023 r. i kończy się 6 października 2023 r. przy czym zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora do dnia 21 września 2023 r.
 3. Cele Konkursu:
 4. promocja Miasta Bełchatowa poprzez odkrywanie, upowszechnianie, eksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta – za pośrednictwem dziedziny sztuki, jaką jest fotografia, z wykorzystaniem potencjału fotografów – amatorów działających na terenie Bełchatowa,
 5. inspirowanie bełchatowian do aktywności twórczej, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywnego spojrzenia na otaczającą zieleń miejską,
 6. prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną
  za przeprowadzenie Konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/ 733 51 09 lub 44/ 733 51 62,
  e-mail: konkurs@um.belchatow.pl i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

§ 4. Terminy

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25 maja 2023 r. i kończy się dnia 6 października 2023 r.
 2. Zgłoszenie należy wysłać w terminie do dnia 21 września 2023 r. włącznie do godz. 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage’u Miasta Bełchatowa)
  nie później niż 29 września 2023 r. do godz. 15:30.
 4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 6 października 2023 r.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni mieszkaniec Bełchatowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna zgłosić w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 swój udział poprzez: kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostarczyć go wraz ze zdjęciem na adres: konkurs@um.belchatow.pl (prawidłowo zgłoszony w sposób elektroniczny formularz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowany lub sfotografowany).
 3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie w temacie zgodnym z § 1.
 4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie:
 5. wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane,
 6. powstałe bez wyraźnej ingerencji graficznej,
 7. wykonane na terenie Miasta Bełchatowa w 2023 roku,
 8. wykonane w technice cyfrowej zapisane w formacie JPG lub TIF, poziome lub pionowe, kolorowe, czarno-białe lub w sepii,
 9. opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia (np. adam_kowalski.jpg), a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.
 10. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
 12. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 13. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia  i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 14. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęcia (osobiste i majątkowe),
 15. nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób,
 16. wyraża zgodę na publikację zdjęcia na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz pozostałych miejskich profilach w portalu społecznościowym facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacji Turystycznej)     i w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa,
 17. wyraża zgodę na wydruk i prezentację zdjęcia w ramach pokonkursowej wystawy,
 18. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji   i rozpowszechniania przez Organizatora zdjęcia konkursowego na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego,
 19. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania z przesłanego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora,
 20. jako Laureat Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z jego nagrodzonej w Konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji,  a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, modyfikacji, publikacji w materiałach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w serwisie facebook.pl. Laureat udziela  też zgody  na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.
 21. Uczestnikami Konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora do celów prowadzonego Konkursu oraz wręczenia nagród (w tym w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i wręczenia nagrody.
 22. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą zostać opublikowane (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody) przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 23. Laureaci nagród w Konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacji Turystycznej), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 24. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w § 5 ust. 9 i 10 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
 25. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3 osobowe jury tj. przewodniczącego jury oraz dwóch członków.
 2. Jury przy ocenie zgłoszonej do Konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
 3. zgodność z tematem,
 4. walory artystyczne zdjęcia,
 5. oryginalność oraz kreatywność,
 6. technika wykonania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
 8. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości: za I miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł i III miejsce 200 zł.
 9. Jury Konkursu może również podjąć decyzję o przyznaniu maksymalnie trzech wyróżnień, a także o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.
 10. Decyzja jury jest ostateczna.
 11. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 29 września 2023 r. poprzez zamieszczenie informacji wraz z publikacją nagrodzonych prac konkursowych na oficjalnej stronie Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na oficjalnym profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym Facebook.
 12. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród.
 13. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają upominek od Organizatora. Upominek może zostać wysłany na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres zamieszkania.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody/upominku z przyczyn leżących po stronie Laureata/Uczestnika, a w szczególności
  w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata/Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda/upominek przepada.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, Organizator informuje, że przetwarzając dane osobowe Uczestników Konkursu „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja II”:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
  ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w Konkursie pn. „Zielony Bełchatów – naturalnie”, przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy,
  a także w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych Miasta Bełchatowa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Konkursie i otrzymaniu nagrody.
 6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe w zakresie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska  i wypowiedzi/głosu mogą być udostępnione w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacji Turystycznej) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
 11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.
 4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.

pdfRegulamin – konkurs fotograficzny.pdf

docxFormularz zgłoszeniowy.doc.docx