Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Każdego roku miasto nagradza kilkunastu uzdolnionych sportowcówKażdego roku miasto nagradza kilkunastu uzdolnionych sportowców

 

Masz na swoim koncie znaczące sukcesy sportowe? Jeśli tak, to sięgnij po miejskie stypendium lub nagrodę. Miasto doceni także trenerów i szkoleniowców. Wnioski należy składać do 2 listopada.


– Co roku miejskimi stypendiami nagradzamy uzdolnionych bełchatowian, którzy mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami sportowymi. Chcemy w ten sposób ich wyróżnić, ale też podziękować za promocję Bełchatowa na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Mamy nadzieję, że gratyfikacja pomoże im dalej rozwijać swoje talenty i pasje – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Szansę na zdobycie stypendium mają sportowcy, którzy spełniają kilka warunków. Uprawiają dyscyplinę ujętą w ministerialnym wykazie sportów – wśród nich jest m.in. kolarstwo, pływanie, taekwon-do, piłka nożna, przez ostatni rok brali udział w zawodach rangi mistrzowskiej, zajęli czołowe miejsce w Igrzyska Olimpijskich lub/i mistrzostwach. Osoby, które chcą się starać o stypendium muszą być także mieszkańcami Bełchatowa. Szczegółowe informacje, co jeszcze komisja stypendialna będzie brała pod uwagę, można znaleźć w regulaminie znajdującym się pod artykułem.

 

Sportowcy mogą się również ubiegać o nagrodę Miasta Bełchatowa. Podobna gratyfikacja, co roku przyznawana jest także bełchatowskim trenerom. Nagrody mogą otrzymać szkoleniowcy, których wychowankowie zajęli medalowe miejsce na mistrzostwach Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paroolimpiadzie, Igrzyskach olimpijskich albo zostali powołani do kadry narodowej.

 

Aby ubiegać się o stypendium lub nagrodę, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek dostępny w załączniku poniżej i wraz z innymi potrzebnymi dokumentami złożyć go w magistracie. Można to zrobić na trzy sposoby:

 

 

Termin składania wniosków o stypendium sportowe oraz nagrodę upływa 2 listopada. Samo zaś wręczenie przyznanych wyróżnień planowane jest do końca listopada.


ADA

 

REGULAMIN określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe


CZĘŚĆ I.


᠆ Stypendia sportowe


§ 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę sportu, która przynależy do właściwego Polskiego Związku Sportowego zgodnie z wykazem ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki;
2) jest mieszkańcem Miasta Bełchatowa w rozumieniu art. 25 ustawy - Kodeks cywilny lub trenuje w klubie sportowym z siedzibą na terenie Miasta Bełchatowa;
3) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy w zawodach rangi mistrzowskiej, osiągając wyniki określone w pkt 4;
4) W okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku w którym wniosek został złożony uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych w dyscyplinie sportu, o której mowa w pkt 1):
a) zajął miejsce 1 - 10 na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadzie,
b) zajął miejsce 1 - 8 w Mistrzostwach Świata seniorów, Mistrzostwach Świata niepełnosprawnych,
c) zajął miejsce 1- 6 w Mistrzostwach Świata (od 16 do 23 lat),
d) zajął miejsce 1 - 6 w Mistrzostwach Europy seniorów, Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych,
e) zajął miejsce 1 - 3 w Mistrzostwach Europy (od 16 do 23 lat),
f) zajął miejsce 1 - 3 w Mistrzostwach Polski seniorów, Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych.
g) zajął miejsce 1 - 3 w Mistrzostwach Polski (od 16 do 23 lat),
h) zajął miejsce 1 - 3 w Mistrzostwach Polski (do 15 lat).


§ 2. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 pkt 4), zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy polski związek sportowy.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie stypendium, wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.


§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać właściwe kluby sportowe lub zawodnicy.
2. Wnioski powinny zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika;
2) datę urodzenia zawodnika;
3) adres zamieszkania zawodnika, nr telefonu kontaktowego lub e -mail, w przypadku składania wniosku przez klub sportowy również adres siedziby klubu, telefon kontaktowy oraz e-mail klubu;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 pkt 4) oraz przynależność klubową zawodnika lub jej brak;
5) zobowiązanie (oświadczenie) do informowania komórki organizacyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie właściwej do spraw sportu o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium w terminie 30 dni;
6) w przypadku wniosków składanych przez klub sportowy - kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany i potwierdzony za zgodność z oryginałem;
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, a w przypadku jego uzyskania, również w zakresie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.
3. W przypadku zawodników niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
4. Wnioski składa się w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie właściwej do spraw sportu w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Wnioski dotyczące przyznania stypendium na rok 2021 składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.
5. Wnioski złożone bez zachowania terminu, określonego w ust. 4, będą rozpatrywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Zawodnicy, którym zostaną przyznane stypendia, składają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych oświadczenia zawierające swoje dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz informacje potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących wypłatę stypendium i brak przesłanek do jego pozbawienia. Nie złożenie prawidłowo wypełnionych oświadczeń (w przypadku zawodników spełniających wszystkie przesłanki) może spowodować opóźnienie wypłaty stypendium pomimo upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 2. Wypłata stypendium w takim przypadku może zostać przesunięta na kolejny miesiąc następujący po złożeniu prawidłowo wypełnionych oświadczeń.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 zawierają następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania i miejsce stałego pobytu, właściwy urząd skarbowy, telefon kontaktowy, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, informację o tym czy zawodnik jest uczniem lub studentem, dane osobowe niezbędne do celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku zawodników, których dotyczą).
8. W przypadku przyznania zawodnikowi stypendium na podstawie jednego z wyników sportowych, o których mowa w § 1 pkt 4, nie można przyznać nagrody pieniężnej za ten sam wynik sportowy.


§ 4. 1. Podstawę ustalenia wysokości miesięcznego stypendium sportowego stanowi kwota 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
2. Wysokość każdego stypendium ustalana jest w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego.
3. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia indywidualne nie może przekroczyć miesięcznie brutto:
1) 100 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 pkt 4) lit. a) - c);
2) 80 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 pkt 4) lit. d) - e);
3) 60 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 pkt 4) lit. f) - g);
4) 40 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 pkt 4) lit. h).


§ 5. Wykaz zawodników, uprawiana dyscyplina sportowa, nazwa klubu sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych), uzyskany wynik sportowy, wysokość przyznanych zawodnikom stypendiów oraz okres przyznania podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.


§ 6. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Bełchatowa.
2. Przed podjęciem decyzji, o której mowa w ust. 1, Prezydent Miasta Bełchatowa zasięga opinii Komisji ds. Stypendiów Sportowych, zwanej dalej Komisją.
3. Komisję powołuje oraz określa tryb jej działania Prezydent Miasta Bełchatowa. Komisja liczy sześciu członków, w tym:
1) trzech członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, w tym przewodniczącego Komisji;
2) trzech członków wskazanych przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Bełchatowie.
4. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje funkcje społecznie.


§ 7. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, od stycznia nie dłużej niż do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane.
2. Przyznane stypendia nie podlegają rewaloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 20 każdego miesiąca, a w miesiącu przyznania 10 dnia od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu stypendium należnego od stycznia, na wskazany przez zawodnika rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa, po spełnieniu przez zawodnika warunku, o którym mowa w § 3 ust. 6.
3. Przyznane stypendia nie podlegają zwiększeniu w związku z uzyskaniem przez zawodnika, w okresie jego pobierania, wyższego wyniku sportowego.


§ 8. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje programu szkoleniowego, zaprzestał startów lub treningów;
2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;
3) nie spełnia warunku, o którym mowa w § 1 pkt 2);
4) nie złożył oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 6 w terminie 2 miesięcy od daty przyznania stypendium;
5) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Miasta Bełchatowa, w tym w szczególności został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;
6) zrzekł się pobierania stypendium.
2. Prezydent Miasta Bełchatowa może pozbawić zawodników przyznanych im stypendiów na wniosek klubu sportowego, właściwego polskiego związku sportowego, lub z własnej inicjatywy. Postanowienia § 6 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.


§ 9. Ilość przyznanych stypendiów jest uzależniona od kwoty zabezpieczonej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Bełchatowa.

 
§ 10. 1 W razie niemożliwości uwzględnienia wszystkich wniosków w pełnym zakresie z przyczyn określonych w § 9 w pierwszej kolejności będą przyznawane stypendia za wyższe wyniki sportowe, o których mowa w § 1 pkt 4), następnie będzie brany pod uwagę termin złożenia wniosku.
2. W przypadku takich samych wyników sportowych oraz identycznych terminach złożenia wniosku pierwszeństwo przyznania stypendium będą miały osoby, które nie pobierały stypendium w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.


§ 11. Przyznanie i pozbawienie stypendium następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta Bełchatowa.


CZĘŚĆ II.


᠆ Nagrody i wyróżnienia


§ 12. 1. Nagrodę pieniężną i wyróżnienie (dyplom, medal lub puchar) otrzymuje zawodnik czynnie uprawiający sport, będący mieszkańcem Miasta Bełchatowa w rozumieniu art. 25 ustawy - Kodeks cywilny lub trenuje w klubie sportowym z siedzibą na terenie Miasta Bełchatowa, który w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku, w którym wniosek został złożony uzyskał jedno z następujących osiągnięć sportowych:
1) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych o uznanej randze, o zasięgu międzynarodowym, ujętych w kalendarzu właściwego związku sportowego;
2) zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych o uznanej randze, o zasięgu krajowym, ujętych w kalendarzu właściwego związku sportowego.
2. Ustala się kwotę jednorazowej nagrody w wysokości:
1) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym;
2) 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym;
3) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za zajęcie III miejsca w zawodach sportowych o zasięgu międzynarodowym;
4) 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) brutto za zajęcie I miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym;
5) 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto za zajęcie II miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym;
6) 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za zajęcie III miejsca w zawodach sportowych o zasięgu krajowym.


§ 13. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)-2), zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody na podstawie najwyższego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku i potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez właściwy polski związek sportowy.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać jedynie wskazanie najwyższego wyniku sportowego, na podstawie którego zawodnik ubiega się o przyznanie nagrody, wraz z określeniem: pełnej nazwy zawodów, terminu i miejsca rozegrania, kategorii wiekowej i konkurencji, w której został uzyskany.


§ 14. 1. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia mogą składać właściwe kluby sportowe lub zawodnicy.
2. Wnioski powinny zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika;
2) datę urodzenia zawodnika;
3) adres zamieszkania zawodnika, nr telefonu kontaktowego lub e -mail, w przypadku składania wniosku przez klub sportowy również adres siedziby klubu, telefon kontaktowy oraz e-mail klubu;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1)-2) oraz przynależność klubową zawodnika lub jej brak;
5) w przypadku wniosków składanych przez klub sportowy - kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany i potwierdzony za zgodność z oryginałem;
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, a w przypadku jego uzyskania, również w zakresie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.
3. W przypadku zawodników niepełnoletnich wnioski oraz oświadczenia składają opiekunowie prawni.
4. Wnioski składa się w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie właściwej do spraw sportu w terminie do dnia 15 października roku, w którym zawodnik uzyskał wynik sportowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1)-2).
5. Wnioski złożone bez zachowania terminu, określonego w ust. 4, nie będą rozpatrywane.
6. Zawodnicy, którym zostaną przyznane nagrody, składają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów podatkowych oświadczenia zawierające swoje dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz informacje potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących wypłatę nagrody. Nie złożenie prawidłowo wypełnionych oświadczeń (w przypadku zawodników spełniających wszystkie przesłanki) może spowodować opóźnienie wypłaty nagrody.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 zawierają następujące dane: imię i nazwisko zawodnika, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania i miejsce stałego pobytu, właściwy urząd skarbowy, telefon kontaktowy, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, informację o tym czy zawodnik jest uczniem lub studentem, dane osobowe niezbędne do celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku zawodników, których dotyczą).
8. W przypadku przyznania zawodnikowi nagrody na podstawie jednego z wyników sportowych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1)-2), nie można przyznać stypendium za ten sam wynik sportowy.


§ 15. Ilość przyznanych nagród jest uzależniona od kwoty zabezpieczonej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Bełchatowa.

 
§ 16. 1 W razie niemożliwości uwzględnienia wszystkich wniosków w pełnym zakresie z przyczyn określonych w § 15 w pierwszej kolejności będą przyznawane nagrody za wyższe wyniki sportowe, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1)-2), następnie będzie brany pod uwagę termin złożenia wniosku.
2. W przypadku takich samych wyników sportowych oraz identycznych terminach złożenia wniosku pierwszeństwo przyznania nagrody będą miały osoby, które nie pobierały nagrody w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


§ 17. Decyzje o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta Bełchatowa.


§ 18. Formę i termin odbioru nagrody i wyróżnienia ustala się w trybie indywidualnym.


§ 19. W sytuacjach szczególnych nagroda pieniężna i wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 

REGULAMIN określający warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej


§ 1. 1. Nagrodę pieniężną i wyróżnienie (dyplom, medal lub puchar) mogą otrzymać:
1) trener będący mieszkańcem Miasta Bełchatowa w rozumieniu art. 25 ustawy - Kodeks cywilny lub trenuje w klubie sportowym z siedzibą na terenie Miasta Bełchatowa, którego wychowankowie zajęli medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostwa Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paraolimpiadzie, Igrzyskach Olimpijskich lub zostali powołani do kadry narodowej, w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku w którym wniosek został złożony;
2) osoba będąca mieszkańcem Miasta Bełchatowa w rozumieniu art. 25 ustawy - Kodeks cywilny lub działająca w klubie sportowym z siedzibą na terenie Miasta Bełchatowa, która w okresie od 1 października roku poprzedzającego złożenie wniosku do 30 września roku w którym wniosek został złożony wyróżniła się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Ustala się kwotę jednorazowej nagrody w wysokości:
1) 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto dla trenera, którego wychowankowie zajęli medalowe miejsce w zawodach rangi Mistrzostwa Polski, brali udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadzie, Paraolimpiadzie, Igrzyskach Olimpijskich lub zostali powołani do kadry narodowej;
2) 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej.


§ 2. 1 Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia mogą składać właściwe kluby sportowe lub osoby wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1)-2);
2. Wnioski powinny zawierać:
1) imię i nazwisko trenera lub innej osoby wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
2) datę urodzenia trenera lub innej osoby wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;
3) adres zamieszkania trenera lub innej osoby wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, nr telefonu kontaktowego lub e -mail, w przypadku składania wniosku przez klub sportowy również adres siedziby klubu, telefon kontaktowy oraz e-mail klubu;
4) zaświadczenie wydane przez właściwy polski związek sportowy potwierdzające uzyskanie wyniku sportowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) lub zaświadczenie klubu sportowego, związku sportowego, stowarzyszenia mającego w swoim statucie działalności sportową lub szkoły potwierdzające wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;
5) w przypadku wniosków składanych przez klub sportowy - kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany i potwierdzony za zgodność z oryginałem;
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i załączonych do niego dokumentach, a w przypadku jego uzyskania, również w zakresie oświadczeń, o których mowa w ust. 5.
3. Wnioski składa się w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta w Bełchatowie właściwej do spraw sportu w terminie do dnia 15 października roku, w którym trenerzy lub inne osoby wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)-2).
4. Wnioski złożone bez zachowania terminu, określonego w ust. 3, nie będą rozpatrywane.
5. Trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, którym zostaną przyznane nagrody, składają na potrzeby wypłaty nagrody i do celów podatkowych oświadczenia zawierające swoje dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz informacje potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących wypłatę nagrody. Nie złożenie prawidłowo wypełnionych oświadczeń może spowodować opóźnienie wypłaty nagrody.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 zawierają następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania i miejsce stałego pobytu, właściwy urząd skarbowy, telefon kontaktowy, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, dane osobowe niezbędne do celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku osób, których dotyczą).


§ 3. Ilość przyznanych nagród jest uzależniona od kwoty zabezpieczonej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Bełchatowa.


§ 4. W razie niemożliwości uwzględnienia wszystkich wniosków w pełnym zakresie z przyczyn określonych w § 3 w pierwszej kolejności będą przyznawane nagrody za wyższe wyniki sportowe, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1)-2), następnie będzie brany pod uwagę termin złożenia wniosku.
2. W przypadku takich samych wyników sportowych oraz identycznych terminów złożenia wniosku pierwszeństwo przyznania nagrody będą miały osoby, które nie pobierały nagrody w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.


§ 5. Decyzje o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Prezydent Miasta Bełchatowa.


§ 6. Formę i termin odbioru nagrody i wyróżnienia ustala się w trybie indywidualnym.


§ 7. W sytuacjach szczególnych nagroda pieniężna i wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta Bełchatowa.

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl