Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaStypendia i zasiłki szkolne na kolejne miesiące

Stypendia i zasiłki szkolne na kolejne miesiące

Stypendia i zasiłki szkolne na kolejne miesiące
Stypendia szkolne będą wypłacane do czerwca 2024 r.
Miasto pozyskało kolejne pieniądze na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. Oznacza to, że uczniowie, którzy mieli przyznane stypendium, mogą się starać o kontynuację świadczenia. W tym celu należy złożyć w urzędzie miasta odpowiednie zaświadczenie. Cały czas można się także starać o zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne to jedna z form pomocy uczniom będącym w trudniej sytuacji życiowej lub materialnej. Uczniowie, którym ono przyznane w okresie wrzesień – grudzień 2023 r., mogą ubiegać się o jego przedłużenie. By tak się stało, konieczne jest złożenie w magistracie odpowiedniego zaświadczenia. Trzeba w nim potwierdzić, że nadal spełnia się określone kryteria, a także wyraża się zgodę na zmianę decyzji przyznającej świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Wzór wspomnianego oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej. W formie papierowej dostępny jest także w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1).

Stypendia szkolne na kolejne miesiące

Przypominamy, że do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych uprawnieni są zamieszkali na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.

W przypadku zmiany przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego (w szczególności zmiany: wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie, składu osób w rodzinie, miejsca zamieszkania, szkoły, do jakiej uczęszcza osoba, na rzecz której zostało przyznane stypendium szkolne) należy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o zmianach tych przesłanek.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402 (tel. 44 733 51 72) oraz ujęta jest w § 3 Uchwały Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, której treść dostępna jest w załączniku Regulamin.pdf na stronie internetowej pod adresem: https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html.

Dokumentowanie wydatków:
 • Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 • Dokumentami tymi są rachunki, faktury, imienne dowody wpłaty (np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat), umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłki szkolne

Urząd Miasta Bełchatowa przypomina, że uczniowie mogą się także starać o zasiłek szkolny. Może go otrzymać osoba osobie, która przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Są nim np.:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenie nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji (na przykład wojna).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku. Trzeba to zrobić w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego. Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.”