Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaStypendia szkolne i zasiłki na kolejne miesiące

Stypendia szkolne i zasiłki na kolejne miesiące

Stypendia będą wypłacane do czerwca 2023 r. Stypendia będą wypłacane do czerwca 2023 r.

 

Uczniowie, którzy mieli przyznane stypendium szkolne, mogą się starać o jego kontynuację. Aby dalej otrzymywać świadczenie trzeba w Urzędzie Miasta Bełchatowa złożyć odpowiednie oświadczenie. Przypominamy, że wciąż można się także starać o zasiłek szkolny.

 

 

Miasto pozyskało kolejne pieniądze na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych, które obejmują okres od stycznia do czerwca 2023 roku. Aby ubiegać się o przedłużenie stypendium szkolnego konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Trzeba w nim potwierdzić, że nadal spełnia się określone kryteria, a także wyraża się zgodę na zmianę decyzji przyznającej świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Wzór wspomnianego oświadczenia można pobrać z załącznika poniżej. W formie papierowej dostępny jest także w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1).

 

Przypominamy, że do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych uprawnieni są zamieszkali na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium szkolne przysługuje osobie pochodzącej z rodziny, w której miesięczna wysokość dochodu netto na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.

 

W przypadku zmiany przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego (w szczególności zmiany: wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie, składu osób w rodzinie, miejsca zamieszkania, szkoły, do jakiej uczęszcza osoba, na rzecz której zostało przyznane stypendium szkolne) należy przedstawić stosowne dokumenty świadczące o zmianach tych przesłanek.


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

 

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,
ul. Kościuszki 1, pok. 402 (tel. 44-733-51-72) oraz ujęta jest w § 3 Uchwały Nr XII/78/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa, której treść dostępna jest w załączniku Regulamin.pdf na stronie internetowej pod adresem https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html

 

 

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury, imienne dowody wpłaty (np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat), umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 Zasiłki szkolne

Urząd Miasta Bełchatowa przypomina, że uczniowie mogą się także starać o zasiłek szkolny. Może być on przyznany osobie, która przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Są nim np.:

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenie nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji (na przykład wojna).

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

 

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przyznawany i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.”

 

ADA

 

Do pobrania:

docxDruk_1.docx