Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaStypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

Stypendium szkolne – zmiana kryterium dochodowego

 Na zdjęciu dziecko piszące szlaczkiO stypendia szkolne mogą ubiegać się mieszkańcy Bełchatowa, nawet jeśli uczą się poza miastem

 

W związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego, mamy ważne informacje dla osób, które korzystają z tej formy pomocy oraz tych, które o takie wsparcie chcą się ubiegać.

 

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniło się kryterium dochodowe warunkujące przyznanie pomocy materialnej dla uczniów. Obecnie wynosi ono 600 zł na osobę w rodzinie. W związku z tym osoby, którym otrzymywały stypendium szkolne od września do grudnia 2021 roku, powinny złożyć oświadczenie (załącznik DRUK 1) zawierające zgodę na zmianę decyzji przyznającej świadczenie oraz potwierdzające, że nie zmieniły się oraz nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego, określone we wniosku złożonym we wrześniu 2021 roku.

Natomiast osoby, które otrzymały decyzję odmowną ze względu na to, że w momencie ubiegania się o wsparcie przekraczały obowiązujące wówczas kryterium dochodowe, a obecnie je spełniają – mogą wnioskować o pomoc materialną w drugim semestrze roku szkolnego. W tym celu należy złożyć oświadczenie (załącznik DRUK 2).  

Ważne! Wzory wspomnianych oświadczeń – DRUK 1 i DRUK 2 – dostępne są w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w szkołach, w załącznikach poniżej artykułu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej UM Bełchatowa.

 

Zmiana wysokości kryterium dochodowego to także okazja dla osób, które we wrześniu nie złożyły wniosku. Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, mogą się ubiegać o stypendium szkolne. Zgodnie z art. 90n ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach – a takim jest zmiana wysokości kryterium – wniosek o przyznanie stypendium szkolnego złożony po terminie zostanie rozpatrzony.

 

Stypendia i zasiłki szkolne

 

Z takiej formy pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, bez względu na to, czy uczą się na terenie miasta, czy w innych miejscowościach. Mogą to być uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendia szkolne

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w szkołach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UM .

Wniosek taki mogą złożyć: rodzice lub opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka. Należy do niego dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np.: zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto, odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń, dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej, dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów, dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego lub każdy inny dokument potwierdzający wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej).

Stypendium może być przydzielane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie przedstawionych dokumentów – faktur, imiennych dowodów wpłaty. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.

  • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
  • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
  • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
  • inne zdarzenia nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, a także dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka. Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego. Jego uzyskanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jest on przyznawany i rozliczany w formach określonych dla stypendium szkolnego.

 

Więcej informacji na temat stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać w Wydziale Oświaty bełchatowskiego urzędu miasta, tel. 44 733 51 72.

 

AP