Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryTermomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa - etap II

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II

Termomodernizacja miejskich placówek oświatowych, to kolejna gigantyczna inwestycja w poprawę jakości funkcjonowania bełchatowskich placówek oświatowych. Zadanie zostało dofinansowane z środków zewnętrznych.

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zapisany w osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.6 Ochrona powietrza.

Dwa projekty – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap I” oraz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” zostały wybrane, w drodze konkursu, do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2010 roku projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Bełchatowa – etap II” został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 064 362,22 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 2 565 434,49 PLN, stanowiąc 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 31 grudnia 2010 roku.

Etap II obejmował prace termomodernizacyjne i modernizacyjne, które zostały przeprowadzone w czterech placówek edukacyjnych: Przedszkolu Samorządowym nr 2 (ul. Paderewskiego 3), PS nr 3 (os. Okrzei 15 a), PS nr 5 (os. Dolnośląskie 222 a) i PS nr 7 (ul. Edwardów 31). Efektem prac jest poprawa wydajności eneregtycznej i stanu technicznego placówek.

Projekt wdrożył rozwiązania, które w ujęciu ogólnym podnoszą efektywność funkcjonowania placówek wychowawczych wraz ze wzrostem wartości estetycznej budynków, a co najważniejsze zmniejszeniem zużycia energii cieplnej oraz ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i pyłów szkodliwych dla środowiska.