Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „Rozporządzenie 2016/679” - informuje się, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa:

 

WSKAZANIE ADMINISTRATORA

 

Administratorem danych osobowych jest:

PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

 
 

Dane kontaktowe administratora (adres, numer telefonu lub e-mail)

 

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA, UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW – TEL. 44/ 733 51 16.(E-MAIL) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., EPUAP:

/UMBELCHATOW/UM LUB /UMBELCHATOW/SKRYTKAESP

 

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA, UL. KOŚCIUSZKI 1, 97-400 BEŁCHATÓW – TEL. 44/ 733 51 42. (E-MAIL) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., EPUAP: /UMBELCHATOW/UM

LUB /UMBELCHATOW/SKRYTKAESP

   
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:

ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

w tym:

 1. prowadzenia ewidencji deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości,
 2. prowadzenia postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych,
 3. wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. weryfikacji prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania oraz w celach informacyjnych, tj. o terminach płatności oraz o bieżących sprawach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych, w ramach umowy powierzenia danych osobowych – dane firmy dostępne są na stronie internetowej www.belchatow.pl w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”. Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom podatkowym lub organom egzekucyjnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: bank obsługujący Urząd Miasta Bełchatowa, podmioty świadczące dla administratora usługi doręczenia korespondencji oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych,
w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami).

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.

 

Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane
   są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie (art. 17 Rozporządzenia 2016/679) - nie dotyczy przypadków określonych w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
  5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679),
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl