joombig banner rotation images

Menu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
dla kanałów Social Media - Facebook

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informuję w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Miasto Bełchatów (https://www.facebook.com/belchatow) lub/i Bełchatów wczoraj i dziś (https://www.facebook.com/belchatowwczorajidzis) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).
I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że Urząd Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, przetwarza dane osobowe osób, które:
dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.
II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, posiadający NIP 769-21-66-386, REGON 590648244. (dalej „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:
w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Miasto Bełchatów lub/i Bełchatów wczoraj i dziś. na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy lub współorganizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej
w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga,
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage Administratora.
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.
V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga,
właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpag’u na platformie internetowej Facebook.
X. Pozostałe informacje
1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage.
2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na panpage’u Administratora.

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020