Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW W RAMACH:

SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

SPORZĄDZANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,

SPORZĄDZANIA UCHWAŁY USTALAJĄCEJ ZASADY I WARUNKI SYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH ORAZ OGRODZEŃ, ICH GABARYTY, STANDARDY JAKOŚCIOWE ORAZ RODZAJE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z JAKICH MOGĄ BYĆ WYKONANE

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.

 

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych - Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Będziemy   przetwarzać   Pani/Pana   dane   osobowe   w   celu:

1. Realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

2. Realizacji procedury sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmiany.

3. Realizacji procedury sporządzania uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podając we wniosku dane kontaktowe w zakresie nr telefonu, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Bełchatów na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście. 

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym Wojewodzie Łódzkiemu. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.   

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku przetwarzania danych osobowych w zakresie nr telefonu.
Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl