Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWeź udział w konkursie na kartkę wielkanocną

Weź udział w konkursie na kartkę wielkanocną

 Kartka ma nawiązywać do wielkanocny, ale też naszego miasta i jego symboli, fot. archiwalne Kartka ma nawiązywać do wielkanocny, ale też naszego miasta i jego symboli, fot. archiwalne

 

Ogłaszamy miejski konkurs plastyczny. Adresowany jest on do bełchatowskich uczniów podstawówek. Zadanie jest proste: trzeba przygotować wielkanocną kartkę. Na projekty czekamy do 25 marca.

 

 

Ważne, by praca nawiązywała do walorów Bełchatowa, jego loga i Wielkanocy. Wykorzystać można dowolne techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, wyklejanie czy wydzieranie. Kartka powinna być formatu A4 i być płaska – tak, by można ją było zeskanować i sfotografować.

 

– Liczymy na ciekawe i oryginalne pomysły. Zwycięski projekt zostanie oficjalną wielkanocną kartka prezydenta Bełchatowa. Na laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach czekają nagrody rzeczowe – mówi Agnieszka Rogaczewska, p.o. dyrektora Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie. 

 

Na prace czekamy do 25 marca. Można je przynosić osobiście lub wysłać pocztą na adres: Wydział Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 15 (I piętro, pok. 215 lub/i 23). Autorem kartki zgłoszonej do konkursu może być tylko jedna osoba. Trzeba też pamiętać, by wypełnić wszystkie potrzebne zgody, zaś pracę podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz informacją do jakiej klasy i szkoły chodzi uczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminie, który zamieszczamy poniżej. Pobrać go także można z załącznika poniżej.

 

Zgłoszone kartki będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VIII. Nazwiska laureatów poznamy do 31 marca. Wyniki zostaną opublikowane na miejskiej stronie belchatow.pl oraz oficjalnym kanale miasta na facebook’u. 

 

ADA

 

Regulamin miejskiego konkursu plastycznego

„Bełchatowska Kartka Wielkanocna”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w miejskim konkursie plastycznym pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna” zwanym w dalszej treści Regulaminu konkursem.
 2. Zwycięski projekt kartki zostanie oficjalną Kartką Wielkanocną Prezydenta Miasta Bełchatowa.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 marca 2022 r. i kończy się 31 marca 2022 r.
  przy czym prace konkursowe można składać do 25 marca 2022 r.
 4. Cele konkursu:
 5. promocja Miasta Bełchatowa i jego walorów wśród młodych bełchatowian;
 6. promocja logo Miasta Bełchatowa;
 7. promocja twórczości najmłodszych mieszkańców Bełchatowa;
 8. budowanie więzi młodych mieszkańców Bełchatowa z miastem.
 9. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 2. Organizator

 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
  97-400 Bełchatów.
 2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/ 733 51 63 lub 44/ 733 51 62, e-mail: promocja@um.belchatow.pl i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

 

§ 3. Uczestnicy konkursu

 

Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkujących Miasto Bełchatów. Prace mogą zgłaszać uczniowie klas I-III (I kategoria) i IV-VIII (II kategoria) szkół podstawowych z terenu Miasta Bełchatowa.

 

§ 4. Terminy

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.2022 r.
 2. Zgłoszenie należy wysłać, zgodnie z § 5 pkt 4-6 w terminie do 25.03.2022 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage’u Miasta Bełchatowa) nie później niż 31.03.2022 r.

 

§ 5. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa

 

 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie projektu kartki wielkanocnej dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Projekt kartki ma nawiązywać do motywów /walorów Miasta Bełchatowa i jego logo w połączeniu z akcentami wielkanocnymi.
 2. Projekt kartki powinien być płaski – należy uwzględnić techniczne możliwości jej sfotografowania i/lub zeskanowania.
 3. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko jedna osoba.
 4. W imieniu Uczestnika konkursu rodzic/opiekun prawny może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
 5. Format pracy to A4.
 6. Prace konkursowe wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym przez rodzica
  lub opiekuna prawnego Formularzem Zgłoszeniowym/Oświadczeniem zwanym dalej formularzem (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 25.03.2022 r.
  do Biura Organizatora: Wydział Promocji Kultury i Sportu ul. Kościuszki 15 (I piętro, pok. 215, 23),97-400 Bełchatów.
 7. Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie strony imieniem
  i nazwiskiem Uczestnika konkursu oraz klasą i szkołą, do której uczęszcza.
 8. Praca konkursowa nie powinna odbiegać od tematu konkursu.
 9. Praca konkursowa nie może być wcześniej nigdzie publikowana i nagradzana.
 10. Do konkursu nie będzie dopuszczona praca konkursowa, której treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.
 12. Przystępując do konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:
 13. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia
  i w sposób dobrowolny zgadza się na udział dziecka/podopiecznego na udział
  w konkursie,
 14. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej lub telefonicznej
  od Organizatora,
 15. nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób,
 16. wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej dziecka/podopiecznego
  na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach na portalu społecznościowym facebook.pl (Miasto Bełchatów),
  w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa, innych materiałach promocyjnych Miasta Bełchatowa,
 17. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji
  i rozpowszechniania przez Organizatora pracy konkursowej na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 18. Uczestnikami konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe
  są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego konkursu oraz przekazania nagród. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i odbioru nagrody.
 19. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane
  przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji,
  na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 20. Laureaci nagród w konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora
  o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem
  i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl,na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 21. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej, w pkt 14 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w konkursie, jak również na jego uprawnienie
  do otrzymania nagrody.
 22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3-osobowe jury tj. przewodniczącego jury oraz członków.
 2. Jury przy ocenie zgłoszonej do konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
 3. zgodność z tematyką konkursu,
 4. walory artystyczne pracy,
 5. oryginalność i kreatywne podejście do tematu konkursu,
 6. ogólne wrażenie estetyczne pracy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu
  bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
 8. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
 9. Jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, a także
  o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.
 10. Decyzja jury jest ostateczna.
 11. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 31.03.2022 r. poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa belchatow.pl oraz na profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym facebook nagrodzonych prac konkursowych we wszystkich kategoriach.
 12. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie
  i sposobie przekazania nagród.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 7.Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje,
że przetwarzając dane osobowe Uczestników miejskiego konkursu „Bełchatowska Kartka Wielkanocna”:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
  Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UMlub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) /iod@belchatow.pl„>iod@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/ SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w konkursie pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna”, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konkursie i otrzymaniu nagrody.
 6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione
  na podstawie przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu,
  w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, a także Członkom Komisji Konkursowej na podstawie wydanych upoważnień.
 7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres wynikający
  z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
  lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”)
  (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia2016/679),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna,
  że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 3. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje
  się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania
  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.