Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryWsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej...

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa

Dzięki projektowi „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” nasze Miasto wzbogaciło się o monitoring wizyjny, kilka publicznych punktów dostępu do Internetu, została przebudowana ulica Bawełniana wraz z infrastrukturą, Plac Narutowicza, ul. 19 stycznia, ul. Fabryczna. Została także przeprowadzona przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury oraz budynek przy ul. Kościuszki 15.

 

Projekt „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” jest projektem zawartym w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, czyli na liście przedsięwzięć mających strategiczne znaczenie dla rozwoju województwa, których wdrożenie  jest istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz założeń zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020.  Umieszczenie Projektu w IWIPK jest związane z zarezerwowaniem środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Umowa ramowa na ten projekt została zawarta w dniu 23 września 2009 roku.

 

Projekt ten składany był w dwóch wnioskach :

 

I „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”

 

Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne

Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

 

Całkowita wartość projektu, jak i wartość środków kwalifikowanych wynosi 201 679,57 PLN, a wysokość dofinansowania 151 259,68 PLN, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.01.00-00-003/09 została podpisana w dniu 16 października 2009 roku.

 

W ramach projektu zamontowano 6 publicznych punktów dostępu do Internetu (ang. PIAP: Public Internet Access Point) z wykorzystaniem sieci światłowodowej systemu monitoringu miasta Bełchatowa wraz z elektroenergetycznymi przyłączami do budowanych kiosków internetowych.

Kioski rozmieszczone są w centrum miasta:

– na ścianie budynku Starostwa Powiatowego – ul. Bawełniana,
– przy postoju taksówek na Placu Narutowicza,
– na rogu ul. Kościuszki i ul. 1 Maja,
– przy wejściu do Parku Olszewskich, ul. 9 Maja,
– przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. 1 Maja,
– w rogu budynku u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Czyżewskiego.

Realizacja projektu została zakończona w pierwszym kwartale 2009 roku.

 

 

2a.jpg

1a.jpg

 

 

II „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa Działanie – VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych”

 

Oś priorytetowa VI – odnowa obszarów miejskich

Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych

 

Całkowita wartość projektu wynosi 25 085 733,49 PLN, natomiast dofinansowanie w firmie dotacji rozwojowej wynosi 17 617 581,25 PLN stanowiące 75 % wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.01.00-00-004/09-00 została podpisana w dniu 20 listopada 2009 roku.

 

Realizacja rzeczowo-finansowa projektu odbyła się w okresie od 12.06.2007 do 31.12.2011.

 

 

W ramach tego projektu realizowanych jest 5 zadań:

1.„Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną” – zadanie objęło przebudowę ulicy Bawełnianej, w tym poszerzenie ulicy, budowę parkingów, przebudowę skrzyżowań oraz przebudowę istniejącej infrastruktury komunalnej. Przebudowa tej ulicy była niezbędna w celu przeorganizowania ruchu drogowego i w konsekwencji zmiany funkcji Placu Narutowicza.

Zadanie zostało zakończone w drugim kwartale 2009 roku.   

 

3i4.jpg

 

2. „Przebudowa Placu Narutowicza, ul. 19 stycznia, ul. Fabrycznej wraz z infrastrukturą komunalną” – zadanie objęło przebudowę Placu Narutowicza wraz z rekompozycją zieleni oraz techniczną przebudową komunikacji, łącznie ze zmianą i uzupełnieniem sieci oraz nawierzchni pieszych i kołowych. Zadanie to objęło również przebudowę ulicy Fabrycznej i 19 stycznia wraz z rondem u zbiegu ulic 19 stycznia, Kwiatowej, Czyżewskiego i Piłsudskiego.

Zadanie zostało zakończone w trzecim kwartale 2010 roku.      
                                       

 

5i6.JPG

 

3. „Monitoring wizyjny terenu rewitalizowanego Centrum Miasta Bełchatowa – Etap II” – rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta  o 10 kamer wraz z siecią światłowodową służącą do transmisji sygnałów wizyjnych i sterujących wraz z układami zasilania podstawowego i rezerwowego wizyjnego.

 

Zadanie zostało zakończone w pierwszym kwartale 2009 roku.

 

7a_1.jpg

 

4. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15” – adaptacja budynku na potrzeby Programu Rewitalizacji. Dzięki realizacji tego zadania nową siedzibę zdobyła m.in. Straż Miejska oraz wydziały Urzędu Miasta, które dotychczas zajmowały pomieszczenia w budynku B Urzędu Miasta. Na parterze , w części frontowej budynku poza pomieszczeniami przeznaczonymi pod prowadzenie działalności gospodarczej, znajduje się nowo utworzone Centrum Informacji Turystycznej, dzięki któremu mieszkańcy Bełchatowa oraz turyści uzyskali bezpośredni dostęp do informacji, folderów i gadżetów miejskich.

Zadanie zostało zakończone w pierwszym kwartale 2011 roku.

 

9i10.JPG

 

5. „Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury” – w ramach zadania rozbudowano budynek MCK oraz przebudowano istniejące pomieszczenia biurowe i salę kinową. Obecnie w kinie „Kultura” można oglądać filmy w najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowszej techniki kinowej. Budynek dzięki przebudowie uzyskał nowoczesny wygląd oraz został dostosowany dla potrzeb oósób niepełnosprawnych (m.in. poprzez zamontowanie przeszklonej windy zewnętrznej).

 

Zadanie zostało zakończone w czwartym kwartale 2011 roku.

 

zdjęcie

 

12aa.jpg