Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZa nami listopadowa sesja Rady Miejskiej

Za nami listopadowa sesja Rady Miejskiej

LXIII sesja Rady Miejskiej
Radni miejscy podczas listopadowej sesji uchwalili między innymi wieloletni plan gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, czy wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników. Podjęta została również decyzja, dotycząca pozostawienia na dotychczasowym poziomie, stawek podatku od nieruchomości w 2024 r.

Podczas sesji przyjęto wieloletni plan gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Będzie on obowiązywał do 2028 r. Określa on stawki bazowe za czynsz oraz procentowe pomniejszenie stawki, gdy np. w lokalu nie ma kanalizacji, dostępu do łazienki i WC, czy brakuje centralnego ogrzewania. Maksymalnie czynsz może zostać obniżony o 56 proc. Dokument określa również założenia miasta dotyczące zbywania oraz budowania lub dostosowywania lokali mieszkaniowych, a także sukcesywne remonty tych obiektów, które tego wymagają. Zakłada, że w tym czasie powstaną dwa budynki socjalne, dające w sumie 32 lokale. Z kolei w obiekcie, po obecnym Sądzie Rejonowym ma powstać 80 mieszkań. Miasto chce również zbywać na rzecz lokatorów mieszkania w zasobach komunalnych. Wieloletni program określa, że tych w ciągu roku może sprzedać 40.

Za nami listopadowa sesja Rady Miejskiej

Zasady nabywania przez najemców lokali komunalnych, również były procedowane przez Radę Miejską podczas tej sesji. Podjęta przez radnych uchwała określa bonifikaty przy zakupie mieszkań w wysokości od 55 proc. do 65 proc., w zależności od osiedla i wieku budynków, w których się znajdują. Przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od momentu opublikowania ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zainteresowani wykupieniem na własność mieszkań komunalnych czas na złożenie wniosku będą mieć do końca czerwca 2024 r.    

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bełchatowa. Podczas posiedzenia radni zapoznali się również z informacją na temat wydanych decyzji administracyjnych. W szczególności mowa tutaj o ustaleniu opłaty „planistycznej” oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Informacja dotyczy minionego roku, czyli okresu od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2023 roku.

Ekwiwalent dla strażaków

Podczas listopadowej sesji dyskutowano na temat ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników. Sprawa dotyczy także kandydatów na strażaków ratowników OSP z terenu Bełchatowa. Za każdą rozpoczętą godzinę działań ratowniczych, liczoną od momentu wyjazdu do akcji, przysługuje ekwiwalent w wysokości 22 zł, z kolei za szkolenia ta stawka godzinowa wynosi 10 zł, a dla kandydata na strażaka ratownika 7 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Wszystkie dokumenty w tym projekty uchwał wraz z uzasadnieniem znajdują się na eSesja.