Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryZakup taboru niskoemisyjnego

Zakup taboru niskoemisyjnego

Wniosek pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury do obsługi pasażerów w Bełchatowie”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Transport

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Cel główny projektu: Zwiększenie wykorzystania i usprawnienie funkcjonowania systemu transportu publicznego w Bełchatowie, wraz z poprawą jakości środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu 31.03.2018r. – 31.12.2019r.

Wartość projektu: 10 847 299,97

Wysokość dofinansowania: 7 496 101,58 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

-zakup 6 szt. autobusów (3 szt. zasilanych ON, spełniających normy emisji spalin EURO-6 i 3 szt. autobusów elektrycznych wraz z mobilnymi stacjami ładowania), które zastąpią stare, niespełniające norm autobusy,

-montaż wiat przystankowych (2 szt.) i wiaty Bike&Ride,

-wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, łączącego wiatę Bike&Ride z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym,

-wdrożenie aplikacji mobilnej do planowania podróży komunikacją zbiorową.

Realizacja zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do zwiększenia wykorzystania i usprawnienia systemu transportu publicznego w Bełchatowie. Zakup przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych autobusów, w połączeniu ze stworzeniem zachęt dla osób poruszających się na rowerach, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i tym samym poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego.