Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsEdukacjaZłóż wniosek o stypendium lub zasiłek szkolny

Złóż wniosek o stypendium lub zasiłek szkolny

 Można już składać wnioski o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych Można już składać wnioski o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych

Rozpoczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim ruszają programy pomocowe dla dzieci i młodzieży. W dniach 1-15 września przyjmowane są w Urzędzie Miasta wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

 

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, bez względu na to, czy uczą się na terenie miasta, czy w innych miejscowościach. Mogą to być uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych — do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendia szkolne

W dniach 1-15 września przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Można je składać w Urzędzie Miasta przy ul. Kościuszki 1 (hol na parterze). Warunkiem ubiegania się o nie jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku). Dochód ten na jedną osobę nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

 

Druk wniosku wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w szkołach oraz w załącznikach na stronie internetowej pod adresem https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/ubieganie-sie-o-przyznanie-pomocy-materialnej-o-charakterze-socjalnym.html

 

Wniosek taki mogą złożyć: rodzice lub opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku), np.:

 

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • z tytułu umowy zlecenia – umowę,
 • odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne),
  decyzję dotyczącą dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych — zeznanie podatkowe za 2020 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego (zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych),
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej).

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwa w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych, 
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, plecaka itp.),
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie lub internacie.

 

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402, tel. 44 733 51 72.

 

Dokumentowanie wydatków:

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków, na podstawie przedstawionych dokumentów. Są to faktury, imienne dowody wpłaty – np. w przypadku opłaty za czesne, bursę, internat, umowy sprzedaży, zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Zasiłek szkolny

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego np.

 

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenia nagłe pogarszające sytuację materialną rodziny, utrudniające dostęp do edukacji.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku w terminie 2 miesięcy od zaistnienia zdarzenia oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek mogą złożyć:

 

 • rodzice lub opiekunowie prawni,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodka.
 • Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

 

Przyznanie zasiłku nie jest uzależnione od   kryterium dochodowego. Jest on przyznawany i rozliczany  w formach określonych dla stypendium szkolnego.

 

KR