Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsKulturaZrób zdjęcie miejskiej zieleni i wygraj w konkursie

Zrób zdjęcie miejskiej zieleni i wygraj w konkursie

Zrób zdjęcie miejskiej zieleni i wygraj w konkursie
Zadanie uczestników polega na uchwyceniu w kadrze miejskiej zieleni
Ruszamy z corocznym konkursem fotograficznym „Zielony Bełchatów – naturalnie”. Zadaniem uczestników będzie uchwycenie w kadrze miejskiej zieleni. Na zdjęcia czekamy do końca września, natomiast na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Do udziału w konkursie prezydent Patryk Marjan zaprasza zarówno młodzież, jak i dorosłych. Jego zasady są oczywiście proste. Trzeba więc zrobić zdjęcie, którego głównym bohaterem będzie otaczająca nas zieleń. Ta na osiedlach, w parkach, skwerach. Można również sfotografować łąki kwietne, zieleńce czy osiedlowe place. Ważne, żeby zdjęcie jednoznacznie przekazywało, że zieleń stanowi ważną część naszego miasta.

Okazji do zrobienia pięknej fotki z pewnością nie zabraknie. Tym bardziej przecież, że pogoda sprzyja spacerom i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Co ważne, zgodnie z regulaminem, który zamieszczamy poniżej artykułu, zdjęcie musi być wykonane w tym roku, oczywiście na terenie Bełchatowa.

Zrób zdjęcie miejskiej zieleni i wygraj w konkursie

Na wykonanie konkursowych zdjęć jest jeszcze dużo czasu, bo do 30 września. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną fotografię, którą wykonał samodzielnie i która nie była też wcześniej nigdzie publikowana, prezentowana czy nagradzana. Nie można także ingerować graficznie w zdjęcie. Należy pamiętać, aby prace przesłać na konkurs@um.belchatow.pl w formacie JPG lub TIF. To, czy będzie ono poziome czy pionowe, a także czy w kolorze, sepii czy w czarno-białych barwach, zależy już od samego autora. Nazwiska zwycięzców konkursu ogłosimy nie później 8 października. Powodzenia.

AP

Regulamin Konkursu fotograficznego „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja III”

§ 1. Idea Konkursu

Natura jest tuż za rogiem – nawet w mieście. Czy zastanawialiście się nad jej znaczeniem i rolą, jaką spełnia w życiu pojedynczego człowieka, ale i całego „organizmu” jakim jest miasto?

Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca mieszkańców – miłośników przyrody i amatorów fotografii – do skierowania swoich aparatów na otaczającą ich okoliczną zieleń miejską: tę na osiedlach, w parkach, skwerach czy na łąkach kwietnych – i uchwycenia oraz wyeksponowania w kadrze jej piękna, a przy tym symbiotycznego funkcjonowania w zgodzie z rytmem miasta. Fotograficzne pejzaże – ukazujące zieleń miejską, zostaną nagrodzone oraz posłużą do stworzenia pokonkursowej wystawy.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja III” zwanym w dalszej treści Regulaminu Konkursem.

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 czerwca 2024 r. i kończy się 8 października 2024 r. przy czym zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora do dnia 30 września 2024 r.

3. Cele Konkursu:

 • promocja Miasta Bełchatowa poprzez odkrywanie, upowszechnianie, eksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta – za pośrednictwem dziedziny sztuki, jaką jest fotografia, z wykorzystaniem potencjału fotografów – amatorów działających na terenie Bełchatowa,
 • inspirowanie bełchatowian do aktywności twórczej, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywnego spojrzenia na otaczającą zieleń miejską,
 • prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3. Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną
za przeprowadzenie Konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44 733 51 09 lub 44 733 51 62,
e-mail: konkurs@um.belchatow.pl i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

§ 4. Terminy

1. Konkurs rozpoczyna się dnia  18 czerwca 2024 r. i kończy się dnia 8 października 2024 r.

2. Zgłoszenie należy wysłać w terminie do dnia 30 września 2024 r. włącznie do godz. 23.59.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage’u Miasta Bełchatowa)
nie później niż 8 października 2024 r.

4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie ustalonym przez Organizatora.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.W konkursie może wziąć udział:

a. dziecko od 12 do 18 roku życia, które jest mieszkańcem Bełchatowa,

b. każdy pełnoletni mieszkaniec Bełchatowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna zgłosić w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 swój udział poprzez: kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostarczyć go wraz ze zdjęciem na adres: konkurs@um.belchatow.pl (prawidłowo zgłoszony w sposób elektroniczny formularz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowany lub sfotografowany).

3. Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 2).

4. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie w temacie zgodnym z § 1.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie:

 1. wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nieprezentowane i nienagradzane,
 2. powstałe bez wyraźnej ingerencji graficznej,
 3. wykonane na terenie Miasta Bełchatowa w 2024 roku,
 4. wykonane w technice cyfrowej zapisane w formacie JPG lub TIF, poziome lub pionowe, kolorowe, czarno-białe lub w sepii,
 5. opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia (np. adam_kowalski.jpg), a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

6. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:

 1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 2. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęcia (osobiste i majątkowe);
 3. nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób;
 4. wyraża zgodę na publikację zdjęcia na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz pozostałych miejskich profilach w portalu społecznościowym facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacja Turystyczna Bełchatów) i w miejskim biuletynie „www.Bełchatów.pl – Warto Wiedzieć Więcej”,
 5. wyraża zgodę na wydruk i prezentację zdjęcia w ramach pokonkursowej wystawy,
 6. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zdjęcia konkursowego na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego,
 7. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania z przesłanego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora,
 • jako Laureat Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z jego nagrodzonej w Konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji,  a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, modyfikacji, publikacji w materiałach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w serwisie facebook.pl. Laureat udziela  też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.

9. Uczestnikami Konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego „rozporządzeniem 2016/679”. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora do celów prowadzonego Konkursu oraz wręczenia nagród (w tym w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i wręczenia nagrody.

10. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą zostać opublikowane (w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody) przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacja Turystyczna Bełchatów), w miejskim biuletynie „www.Bełchatów.pl – Warto Wiedzieć Więcej”.

11. Laureaci nagród w Konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacja Turystyczna Bełchatów), w miejskim biuletynie „www.Bełchatów.pl – Warto Wiedzieć Więcej”.

12. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w § 5 ust. 9 i 10 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.

13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3-osobowe jury, tj. przewodniczącego jury oraz dwóch członków.

2. Jury przy ocenie zgłoszonej do Konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. zgodność z tematem,
 2. walory artystyczne zdjęcia,
 3. oryginalność oraz kreatywność,
 4. technika wykonania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.

4. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości: za I miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł i III miejsce 200 zł.

5. Jury Konkursu może również podjąć decyzję o przyznaniu maksymalnie trzech wyróżnień, a także o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.

6. Decyzja jury jest ostateczna.

7. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 8 października 2024 r. poprzez zamieszczenie informacji wraz z publikacją nagrodzonych prac konkursowych na oficjalnej stronie Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na oficjalnym profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym Facebook.

8. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród.

9. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają upominek od Organizatora. Upominek może zostać wysłany na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres zamieszkania.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody/upominku z przyczyn leżących po stronie Laureata/Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata/Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda/upominek przepada.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Organizator informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

2. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób:

– e-mailem: um@belchatow.pl,

– poprzez ePUAP na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP,

– listownie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,

– telefonicznie: 44 733 51 16.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

– e-mailem: iod@belchatow.pl,

– poprzez ePUAP na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP,

– listownie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,

– telefonicznie: 44 733 52 05, 44 733 51 42.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

– art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 2016/679 (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym), w zakresie organizacji Konkursu „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja III” w ramach zadnia własnego gminy określonego w ustawie o samorządzie gminnym, tj. promocji Miasta Bełchatowa,

– art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. zgody w zakresie publikacji danych identyfikacyjnych laureatów Konkursu; dane w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail przetwarzane będą wyłącznie w celach kontaktowych,

– art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia 2016/679 (obowiązek prawny ciążący na administratorze) w związku z udzieleniem zezwolenia na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji Konkursu „Zielony Bełchatów – naturalnie edycja III” oraz w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych Miasta Bełchatowa.

    Ponadto w przypadku wygranej w Konkursie i przyznania nagrody, po uprzednim wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie – wizerunek oraz wypowiedź (głos) wraz z podaniem imienia i nazwiska będą przetwarzane w celach informacyjnych i promocyjnych Konkursu w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Informacja Turystyczna Bełchatów) oraz w miejskim biuletynie „www.Bełchatów.pl – Warto Wiedzieć Więcej”.

5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego  mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być ujawnione podmiotom zewnętrznym, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – art. 15 rozporządzenia 2016/679,
 2. prawo do sprostowania danych – art. 16 rozporządzenia 2016/679,
 3. prawo do usunięcia danych – art. 17 rozporządzenia 2016/679 – jeśli dotyczy,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 rozporządzenia 2016/679,
 5. prawo do przenoszenia danych – art. 20 rozporządzenia 2016/679 -jeśli dotyczy,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 rozporządzenia 2016/679 – jeśli przysługuje,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik Konkursu lub rodzi/opiekun prawny uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

9. Uczestnikowi Konkursu oraz rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

10. Dane osobowe Uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.

4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.