Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZwrot kosztów za przyjęcie uchodźców - wniosek

Zwrot kosztów za przyjęcie uchodźców – wniosek

Na zdjęciu widoczny moment wypełniania wniosku o refundacjęWnioski o refundację kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy można składać w UM

 

Osoby, które udzieliły gościny uchodźcom z Ukrainy, mogą ubiegać się o refundację kosztów pobytu. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Społecznych bełchatowskiego urzędu miasta.

Refundacja kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zgodnie z rządowym rozporządzeniem wynosi 40 zł dziennie za osobę. Pieniądze mogą być przyznane maksymalnie za 60 dni. Co ważne, są one wypłacane z dołu.

Świadczenie jest przyznawane w gminie właściwej ze względu na miejsce zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W przypadku mieszkańców Bełchatowa, którzy udzielili gościny uchodźcom zza wschodniej granicy, wniosek o refundację wraz z załącznikami (kartą osoby przyjętej do zakwaterowania i wyżywienia) należy złożyć w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – Wydziale Spraw Społecznych, piętro III, pokój nr 410 – 411. Wniosek wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania można pobrać z załącznika poniżej artykułu.

Do wypełnienia wniosku potrzebne będą następujące informacje:

1. imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Z kolei do wypełnienia załącznika do wniosku – Karty osoby przyjętej do zakwaterowania, niezbędne będą:

1. Imię i nazwisko osoby zakwaterowanej;
2. PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. Wskazanie liczby dni, w których zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie danej osobie.

 

Ważne! Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania należy wypełnić oddzielnie dla każdej przyjętej do zakwaterowania osoby.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa. O przyznaniu świadczenia zainteresowane osoby (składające wniosek) informowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia. Szczegółowych informacji w zakresie świadczenia udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa pod nr tel. 44 733 51 59.

 

Ważne! Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada, że świadczenie przysługuje osobom, które za pomoc uchodźcom nie uzyskały osobnego wynagrodzenia. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu. Składając wniosek o rekompensatę 40 zł trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom takiego wynagrodzenia się nie otrzymało. Wniosek o 40 zł na Ukraińca może zostać rozpatrzony negatywnie, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia, jakie zapewniono uchodźcom, będą zagrażały ich życiu lub zdrowiu, bądź jeśli we wniosku podano nieprawdę.

Podstawą prawną wypłaty świadczenia jest art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli tzw. specustawa ukraińska. Świadczenie przysługuje „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe”, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną. Warunki przyznawania świadczenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.