joombig banner rotation images

Menu

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego w sprawie budowy nowego odcinka drogi gminnej od ul. Żabiej do ul. Warszawskiej wraz z budową oświetlenia, rozbudową kanalizacji deszczowej, budową przepustów i budową kładki, a także przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Szczegóły i skan obwieszczenia w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s206770.pdf)Obwieszczenie[ ]68 kB

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego dotyczy wydania decyzji  i zatwierdzenia projektu oraz udzielenia zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej  nr 1105.2017, znak: AB,6740.8.13.2017.5.MBk.TP dla inwestycji pn. Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową  i przebudową infrastruktury... Oryginał obwieszczenia w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s205828.pdf)Obwieszczenie[ ]1745 kB

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Bełchatowa.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1132 kB

W dniu 24.08.2017 r. Bełchatowskie Stowarzyszenie „Amazonki” w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Działania profilaktyczne w ramach festynu profilaktycznego „Zdrowa Niedziela”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 z późń. zm.).

Na Posiedzeniu Rozstrzygającym 28..08. 2017 r. uznano celowość realizacji w/w zadania i jego wykonania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie spełnia łącznie dwa podstawowe warunki: wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10.000,00 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przedłożona oferta zostanie zamieszczona na okres 7 dni tj.  od dnia 28.08.2017 r. do dnia 03.09.2017  r.

Obwieszczenie starosty bełchatowskiego o uwagach do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ulic: Dalekiej, Dolomitowej, "Bez nazwy", Św. Kingi, Jana Kiepury wraz z usunięciem kolizji oraz budową i przebudową infrastruktury".

 

W załączniku skan dokumentu.

W terminie do 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. 1340).
 
Wzór  wniosku
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Zwrot-podatku-akcyzowego
 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu  44 / 733-51-29

Skan obwieszczenia dostępny jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (s196173.pdf)Obwieszczenie[ ]881 kB

 
Zarządzeniami z dnia 20 lutego 2017 roku:
 
1. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 "Pod Topolą" w Bełchatowie (zarządzenie nr 40/2017 i załącznik do zarządzenia nr 40/2017),
2. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie (zarządzenie nr 41/2017 i załącznik do zarządzenia nr 41/2017),
3. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Żołnierzy POW w Bełchatowie (zarządzenie nr 42/2017 i załącznik do zarządzenia nr 42/2017),
4. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 43/2017 i załącznik do zarządzenia nr 43/2017),
5. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie (zarządzenie nr 44/2017 i załącznik do zarządzenia nr 44/2017),
6. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie (zarządzenie nr 45/2017 i załącznik do zarządzenia nr 45/2017),
 
Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówki oświatowe.
Zgodnie z załącznikami do poszczególnych zarządzeń - oferty należy składać osobiście do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 13 marca 2017 roku do godz.15:30.
 
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018