Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził program pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Program wspiera rodziny wielodzietne posiadające 3 i więcej dzieci, w związku z tym zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.

Prawo do posiadania Karty przysługuje:

• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
• dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej),
• rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Aby otrzymać „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” należy:

  • wypełnić wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami – dokumenty dostępne są na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Karta Rodzin Wielodzietnych,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Posiadacze Karty mogą korzystać z ulg i z uprawnień oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu w tym katalog ulg dostępne:

na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl w zakładce Karta Rodzin Wielodzietnych.