Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Świadczenia dla rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staszica 18, 97-400 Bełchatów

Sekretariat nr tel. 44 635 51 00

fax: 44 635 28 84

Informacja w sprawie świadczeń z pomocy społecznej: 44 635 51 10

Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych: 44 635 28 80, 518 705 698

Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych: 44 635 28 86

Inspektor Ochrony Danych: 693 337 954

Dział Pomocy Środowiskowej (budynek przy ul. Staszica 18) w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu tel. 44 635 51 09

Zespół ds. Pracy Socjalnej tel. 44 635 51 07

Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Socjalnych tel. 44 635 51 17

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją tel. od 44 635 51 14 do 44 635 51 18 i 44 635 51 21

Zespół ds. Profilaktyki, Projektów i Sprawozdawczości tel. 505 347 586, 44 635 51 05

Zespół Asysty Rodzinnej tel. 44 635 51 13

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie zlokalizowany jest również w budynku przy ul. Dąbrowskiego 2.

Dział Pomocy Usługowej (budynek przy ul. Dąbrowskiego 2) w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Usług tel. 518 756 539

Zespół Usług Opiekuńczych

i Wsparcia Osób Niesamodzielnych tel. 518 756 539

Zespół Realizacji Pomocy Usługowej tel. 518 756 539 

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  • zasiłek rodzinny;
  • dodatki do zasiłku rodzinnego:

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

c) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

d) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

f) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

g) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

  • świadczenia opiekuńcze:

a) zasiłek pielęgnacyjny

b) specjalny zasiłek opiekuńczy

c) świadczenie pielęgnacyjne;

  •  jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  • świadczenie rodzicielskie.

Wnioski dot. świadczeń rodzinnych składa się w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego  https://empatia.mpips.gov.pl/.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie  oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jednorazowe świadczenie w ramach programu „Za życiem”

Świadczenie „Za życiem” – przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie, w wysokości 4 000,00 zł, na jedno dziecko.

Przedmiotowe świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wymogi dotyczące otrzymania świadczenia:

1) prawo do świadczenia przysługuje, jeśli kobieta pozostawała pod opieką medyczną w trakcie ciąży;

2) świadczenie przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Zaświadczenie winno zawierać daty udzielonych świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży;

3) ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wniosek można złożyć papierowo w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Informacyjno – Usługowej  https://empatia.mpips.gov.pl/ .

Szczegółowe informację na temat programu dot.  świadczenia Za życiem”, w tym wyjaśnienie krok po kroku  procedury przyznawania świadczenia, wzór wniosku, znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego  – przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej:

1) do ukończenia 18. roku życia,

2) gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia,

3) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Warunkiem przyznawania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja alimentów.

Wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dostępne  na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie oraz  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.