Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaPGNPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 - 2030

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2030

Panorama części miasta Bełchatowa uwzględniająca fragment osiedla Binków.
W PGN zawarte są działania, które mają poprawić jakość środowiska w naszym mieście
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa na lata 2021-2030 jest dokumentem strategicznym określającym ramy działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej w mieście.

Stanowi on przewodnik systematyzujący działania, których realizacja przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza z terenów miejskich, a także do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii. Strategiczne działania nakreślone przez PGN przyczynią się do dalszego rozwoju miasta z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych, co jest kluczowe dla Bełchatowa, będącego jednym z najważniejszych punktów na energetycznej mapie Polski.

Plan realizuje założenia gospodarki niskoemisyjnej. Gospodarka niskoemisyjna to typ gospodarki opartej na ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz ziemny), zmniejszeniu energochłonności urządzeń i obiektów, przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii, czyli alternatywnych i odnawialnych źródeł energii przy równoczesnym wzroście jej konkurencyjności. Podstawą transformacji polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Obecnie przyjęto założenia do tego programu w horyzoncie czasowym do 2050 roku. Celem NPRGN jest podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zapewnienie korzyści środowiskowych poprzez m.in. wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności i zastosowanie OZE. Program ma być realizowany przez lokalne samorządy i przedsiębiorstwa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu:

 • redukcję emisji gazów cieplarnianych
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii
 • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej

PGN ma wspomóc osiągnięcie krajowego celu, który narzuca nam unijny pakiet energetyczno-klimatyczny (tzw. 3×20) tj. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%; wzrost OZE o 15% oraz wzrost efektywności energetycznej o 20 % – wszystko do 2020 roku.

Powyższe cele będą realizowane poprzez, zawarte w PGN działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, w takich obszarach jak:

 • transport publiczny i prywatny,
 • budownictwo publiczne,
 • zaopatrzenie w ciepło i energię,
 • gospodarka przestrzenna,
 • gospodarka odpadami.

Proces powstawania dokumentu podzielono na następujące etapy:

 1. Określenie celów strategicznych i szczegółowych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa;
 2. Analiza stanu obecnego Miasta; Identyfikacja obszarów problemowych Miasta;
 3. Przeprowadzanie bazowej inwentaryzacji emisji CO2 wśród mieszkańców i przedsiębiorstw oraz spółek miejskich wraz z stworzeniem bazy danych – narzędzia do zarządzania energią w gminie;
 4. Zaplanowanie długoterminowych działań/zadań na lata 2021-2030 z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
 5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
 6. Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 7. Informacja i promocja w ramach projektu.

Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Bełchatów” było realizowane z wykorzystaniem środków finansowych NFOŚiGW w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna„ działanie 9.3.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Więcej informacj:

Urząd Miasta Bełchatowa

Zespół ds. Rozwoju Miasta

nr tel. 44 733 51 46, 733 51 44, 733 51 45

ul. Kościuszki 15, II piętro p. 303-305.