Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Prace społecznie użyteczne

Miasto Bełchatów w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie organizuje prace społecznie użyteczne, w których udział mogą brać bezrobotni mieszkańcy naszego miasta. Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych określają:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 gudnia 2017 r.  w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.

Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.

 

Do prac społecznie użytecznych można skierować osoby, które spełniają trzy kryteria:

– są bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie,

– nie posiadają prawa do zasiłku,

– korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

 

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, bud. A,  III piętro, pok. nr 412,  lub pod numerem tel. 44 733-51-59.