Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Prace społecznie użyteczne

Miasto Bełchatów w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie organizuje prace społecznie użyteczne, w których udział mogą brać bezrobotni mieszkańcy naszego miasta. Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się
pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych określają:
1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym.
Do prac społecznie użytecznych można skierować osoby, które spełniają trzy kryteria:
1) są bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie,
2) nie posiadają prawa do zasiłku,
3) korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, bud. A, III piętro, pok. nr 412, lub pod nr tel. 44 733-51-59.