Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Placówki Wsparcia Dziennego

Placówka wsparcia dziennego dostępna dla dzieci z terenu Miasta Bełchatowa

Rodzinom, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.


Zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówki wsparcia dziennego prowadzone są w formie:

  • opiekuńczej,
  • specjalistycznej.

Na terenie Miasta Bełchatowa obecnie funkcjonują cztery placówki wsparcia dziennego:

1) Świetlice prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie:
a) Świetlica Socjoterapeutyczna „STER”, ul. Okrzei 1 a, 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 22 29, REGON: 004700711,
b) Świetlica Środowiskowa „Promyk”, ul. Żeromskiego 2, 97- 400 Bełchatów, tel. /44/ 633 90 49, REGON: 004700711.

Uczestnikami świetlic mogą być dzieci i młodzież z terenu Miasta Bełchatowa. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.
Głównym celem działań ww. świetlic jest wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej poprzez budowanie wsparcia środowiskowego dla dzieci i młodzieży.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.mopsbelchatow.pl/ w zakładce Świetlice.
W budynku przy ul. Okrzei 1 przyjmuje także terapeuta rodzinny.

2) Świetlica Środowiskowa „Arka” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej Oddział w Bełchatowie, os. 1 Maja 4 a. 97-400 Bełchatów, tel. /44/ 632 58 00, REGON: 590526050.

W świetlicy prowadzone są zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, a także zajęcia nakierowane na wyrównywanie barków edukacyjnych. Prowadzi się również przedsięwzięcia profilaktyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności uczestników świetlicy. Oprócz pracy z dzieckiem podejmowane są także działania mające na celu pomoc rodzinom podopiecznych świetlicy w rozwiązywaniu problemów. Do świetlicy mogą uczęszczać – bezpłatnie – dzieci i młodzież z terenu Miasta Bełchatowa.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.srk-belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa/.

3) Świetlica Środowiskowa „Przystań” prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań”, ul. Hubala 2, 97-400 Bełchatów, tel. 501 440 927, REGON: 592184317.

Misją świetlicy jest pomoc dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 18 lat, oraz ich rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej. Z oferty świetlicy mogą korzystać osoby z terenu powiatu bełchatowskiego.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://www.przystan.belchatow.pl/swietlica-srodowiskowa/.