Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Certyfikat ISO

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Bełchatowa funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie w takcie przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego, potwierdziło zgodność wdrożonego przez urząd systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, przyznając 30 grudnia 2004 r. certyfikat w obszarze wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej.

W trakcie ważności certyfikatu dbałość urzędu w zakresie stosowania standardów międzynarodowych w sprawnym zarządzaniu organizacją potwierdzana jest auditami nadzoru.

Sukcesywnie, co trzy lata, Urząd Miasta Bełchatowa wykazując swoje uznanie dla wykorzystywanych rozwiązań oraz zaangażowanie w rozwój organizacji poddaje się auditowi odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością: grudzień 2007 według normy PN-EN ISO 9001:2001; czerwiec 2010, 2013, 2016 według normy PN-EN ISO 9001:2009, czerwiec 2019, 2022 według normy PN-EN ISO 9001:2015-10. Pozytywny wynik auditów odnowienia wskazuje na właściwe korzystanie z narzędzi systemowych do doskonalenia pracy urzędu oraz permanentnego rozwoju funkcjonującego systemu. Na tej podstawie Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. podejmuje decyzje o przyznaniu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla Urzędu Miasta Bełchatowa na okres trzech lat (I audit odnowienia 2007-2010; II audit odnowienia 2010-2013; III audit odnowienia 2013-2016, IV audit odnowienia 2016-2018 – z uwagi na okres implementacji nowej normy PN-EN ISO 9001:2015, V audit odnowienia 2019-2022; VI audit odnowienia 2022-2025).

Znajomość i stosowanie w praktyce założeń SZJ przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania Urzędu oraz lepszej współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych. Wprowadzane przez Urząd Miasta działania doskonalące konsekwentnie zmierzają do zwiększenia efektywności usług świadczonych na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Główne kierunki dalszego rozwoju urzędu oraz podstawowe zasady i cele urzędu sprecyzowane zostały w Polityce Jakości przyjętej zarządzeniem Nr 176/2018 z dnia 21 maja 2018 roku.

Polityka Jakości Urzędu Miasta Bełchatowa

Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Bełchatowa jest realizacja indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług na najwyższym, możliwym do osiągnięcia poziomie oraz wykorzystanie wdrożonych mechanizmów zarządzania do sprawnej i kompetentnej realizacji zadań strategicznych sprzyjających prężnemu rozwojowi miasta, a tym samym podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej.
Realizacja założonego celu odbywać się będzie poprzez:
1. Zagwarantowanie klientom rzetelnej, terminowej i kompetentnej obsługi, świadczonej w optymalnych ramach czasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zmierzającej do spełnienia ich indywidualnych oczekiwań.
2. Wykorzystanie wiedzy o potrzebach społeczności lokalnej do doskonalenia świadczonych usług.
3. Umacnianie wśród pracowników przekonania o traktowaniu swojej pracy jako służby publicznej na rzecz społeczności lokalnej oraz o tym, że „za jakość pracy urzędu odpowiadamy wszyscy i wszyscy tworzymy jego wizerunek”.
4. Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji, przestrzegania etycznych wzorców postępowania oraz przyjmowania odpowiedzialności za wykonywane zadania na każdym stanowisku pracy.
5. Podejmowanie działań na rzecz wspierania aktywności obywatelskiej mieszkańców.
6. Stworzenie optymalnych warunków inwestorom umożliwiających rozwój ich organizacji, a tym samym wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Wyrażając przekonanie, że konsekwencją tych zamierzeń będzie postrzeganie Urzędu jako efektywnej, skutecznej i nowoczesnej jednostki administracji samorządowej działającej według standardów międzynarodowej normy ISO 9001:2015, deklaruję osobiste zaangażowanie w doskonalenie przyjętych w organizacji metod zarządzania zapewniając środki i warunki do realizacji Polityki Jakości.

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska

cert iso pl

cert iso eng

cert iqnet eng