Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaBez kategoriiDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miasto Bełchatów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej belchatow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego belchatow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 11.05.2008 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.07.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów poniższych niezgodności lub wyłączeń:
a) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty i treści na stronie nie są dostępne we właściwy dla ustawy sposób z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • ich pierwotna forma jest przekazana jako nieedytowalny plik i stanowi własność komórki zewnętrznej,
  • opracowywanie treści odbywa się ze względu na jej obszerność i charakter w kilku komórkach organizacyjnych,
  • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.,

b) umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
c) umieszczone na stronie wraz z artykułami filmy nie posiadają transkrypcji.

Zgodność strony internetowej wobec ustawy o dostępności cyfrowej:

 • system nagłówków i tytułów,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość zmiany kontrastu, wielkości fontu,
 • opcja tekstu dla dyslektyków,
 • opcja lektora dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • stosowanie etykiet i alternatywnych tekstów dla grafik i zdjęć,
 • kontekstowy cel linku,
 • tekst w postaci grafiki za pośrednictwem banerów odsyłających do odpowiednich treści,
 • zawijanie tekstu,
 • responsywność strony,
 • brak pułapki na klawiaturę,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do ważnych spraw dla mieszkańca,
 • na stronie znajduje się system załączników zawierające pliki pdf, doc, xls, które stanowią dokumenty, np. uchwały, zarządzenia,
 • w przypadku skanu pliku publikowana jest jego wersja alternatywna,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych bądź ikon zawartych w dodatku do strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia 26.08.2020 r.
Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 28.03.2024 r.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej belchatow.pl prosimy o kontakt z panem Tomaszem Kałużyńskim, pracownikiem Zespołu ds. Informacji Społecznej Urzędu Miasta Bełchatowa pod adresem e-mail: t.kaluzynski@um.belchatow.pl lub telefonicznie 44 733 52 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępu.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezydent Miasta Bełchatowa
 • adres: 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1
 • e-mail: um@belchatow.pl
 • telefon: 44 733 51 16.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Bełchatowa obsługuje klientów w 4 lokalizacjach:

1. Budynek A: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1

– na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta,
– w budynku zlokalizowane są wydziały: Kancelaria Prezydenta, Wydział Organizacyjny, Wydział Finansowy, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Spraw Lokalowych, Wydział Oświaty, Zespół ds. Rozwoju Miasta, Wydział Informatyki, Wydział Spraw Społecznych, Zespół ds. Budżetu, Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji, Zespół ds. Informacji Społecznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych,
– do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Kościuszki i od ul. Mielczarskiego – od strony parkingu wewnętrznego,
– przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 2 miejsca parkingowe oznaczone pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim (od ul. Kościuszki – 1 miejsce parkingowe i od ul. Mielczarskiego – 1 miejsce parkingowe),
– podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od ul. Kościuszki, które wyposażone jest w drzwi otwierane automatycznie, co umożliwia bezkolizyjne wejście do budynku;
– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
– w budynku jest winda,
– dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach: pierwszym, drugim i trzecim,
– początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
– toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na końcu korytarza po lewej stronie od wejścia do budynku,
– do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
-w budynku jest przenośna pętla indukcyjna, należy zapytać o nią w Punkcie Obsługi Klienta na parterze.

Poręcze, pokoje oraz drzwi windy oznakowane są w języku Braille’a. Oznaczenie w postaci numeru pokoju znajduje się nad klamką, oznakowanie poręczy wskazuje numer kondygnacji w budynku, oznaczenie windy znajduje się przy guziku przywołania i wskazuje na numer kondygnacji budynku.

2. Budynek B: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1

– w budynku zlokalizowane są wydziały: Służba BHP,
– do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mielczarskiego: od szczytu budynku i od strony parkingu wewnętrznego,
– przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 2 miejsca parkingowe oznaczone pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim (od ul. Kościuszki – 1 miejsce parkingowe i od ul. Mielczarskiego – 1 miejsce parkingowe),
– podjazd dla wózków zlokalizowany jest przy wejściu od szczytu budynku przy ul. Mielczarskiego,
– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
– w budynku brak windy,
– dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
– brak toalety dla niepełnosprawnych,
– początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
– do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Pokoje oznakowane są w języku Braille’a. Oznaczenie w postaci numeru pokoju znajduje się nad klamką.

3. Budynek: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Kościuszki 15

– w budynku zlokalizowane są wydziały: Wydział Promocji Kultury i Sportu, Wydział Spraw Społecznych,
– do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki: od szczytu budynku, od strony północnej wyposażone jest ono w podjazd dla wózków,
– przed budynkiem wyznaczono dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce parkingowe przy ul. Kościuszki oznaczone pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim,
– wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
– w budynku jest winda,
– dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze,
– początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
– toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze,
– do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– brak pętli indukcyjnej w budynku.

Poręcze, pokoje oraz drzwi windy oznakowane są w języku Braille’a. Oznaczenie w postaci numeru pokoju znajduje się nad klamką, oznakowanie poręczy wskazuje numer kondygnacji w budynku, oznaczenie windy znajduje się przy guziku przywołania i wskazuje na numer kondygnacji budynku.

4. Budynek: Urząd Miasta w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7

– po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się Punkt Informacji Urzędu,
– w budynku zlokalizowane są wydziały: Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Wydział Skarbu Miasta, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Rewident, Audytor Wewnętrzny, Wydział Spraw Obywatelskich,
– do budynku prowadzą 2 wejścia: główne od szczytu budynku, od strony zachodniej oraz dodatkowe od ul. Czyżewskiego, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
– po wejściu od strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. należy kierować się w prawą stronę do przeszklonych drzwi,
– przed budynkiem, przy wejściu głównym od szczytu budynku, wyznaczono dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce parkingowe oznaczone pionowo oraz poziomo kolorem niebieskim,
– podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu dodatkowym od ul. Czyżewskiego, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
– wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
– w budynku brak windy,
– dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze,
– początek i koniec wszystkich biegów schodowych wyróżnione są kontrastowymi taśmami,
– w Punkcie Informacji Urzędu Miasta przy ul. Czyżewskiego 7 istnieje możliwość zgłoszenia konieczności załatwienia sprawy w wydziałach usytuowanych na piętrze (pracownik merytoryczny obsługuje wówczas osobę z niepełnosprawnością na parterze urzędu),
– do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– brak toalety dla niepełnosprawnych,
– w budynku jest przenośna pętla indukcyjna, należy pytać o nią w Punkcie Informacji Urzędu na parterze.

Poręcze i pokoje oznakowane są w języku Braille’a. Oznaczenie w postaci numeru pokoju znajduje się nad klamką, oznakowanie poręczy wskazuje numer kondygnacji w budynku.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
Przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Bełchatowa istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego polskiego. W przypadku konieczności skorzystania z ww. usługi należy poinformować tutejszy urząd co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:
– telefonicznie w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30–15:30, wtorek w godz. 8:00-18:00, piątek w godz. 7:30-13:30, pod numerem tel. 44 733 51 16;
– wypełniając odpowiedni formularz (wzór do pobrania TUTAJ), który należy złożyć, wybierając jedną z poniższych możliwości:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres um@belchatow.pl,
2. w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP skrytka: /umbelchatow/UM;
3. w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Kościuszki 1,
4. listem na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,
W kontaktach z tutejszym urzędem osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Należy przez nią rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w tutejszym urzędzie. Prawo, o którym mowa wyżej, może być ograniczone wyłącznie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Bełchatów szlak historyczny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.belchatow_history_pl

Bełchatów szlak rodzinny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.quze

Bełchatów szlak sportowo-rekreacyjny: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.belchatow

Bełchatów Invest Planner: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.belchatow.events