Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów

Restauracja nagrobka Anieli i Stefana Hellwigów w zabytkowym parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie, została dofinansowana z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej...

Korpus Wsparcia Seniorów – edycja 2023. Moduł II

Miasto Bełchatów po raz kolejny przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł...

Zadania dofinansowane ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów w 2023 roku pozyskało środki z Gminy Bełchatów na realizację zadań: - "Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg" w wysokości 900 tys....

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 185 068,80 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka...

„Mieszkania chronione” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4...

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Bełchatów pozyskało środki Funduszu Solidarnościowego w wys. 63 134,40 zł na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent...

„Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny”

Miato Bełchatów wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizuje projekt "Edukacja i integracja kluczem do szczęśliwej rodziny". Zadanie, którego koszt opiewa na 47 016,00...

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Projekt realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4438/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój...

Dofinansowanie ze środków Gminy Bełchatów

Miasto Bełchatów otrzymało ze środków budżetu Gminy Bełchatów pomoc finansową na realizację czterech miejskich zadań:   Pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg – dofinansowanie w...

Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

Edycja 1 Projekt pn. Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie. Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów,...

Pomoc dla osób z Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów Nazwa zadania: Zapewnienie przez Miasto Bełchatów zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej...

Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II

Miasto przystąpiło do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowego przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z pozyskanych środków...