Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych i prywatnych firmach. Mowa tu o zniżkach np. na przejazdy kolejowe, niższych opłatach paszportowych czy możliwości tańszego korzystania z oferty instytucji kultury. Ale to nie wszystko – beneficjenci KDR mogą także w niższej cenie wykupić wypoczynek w ośrodkach rekreacyjnych, czy po prostu taniej kupić ubrania, obuwie, kosmetyki, książki czy nawet zatankować samochód.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wydanie duplikatu Karty wynosi 15 zł, a za domówienie tradycyjnej formy Karty – 10 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub za pośrednictwem internetowej Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl/). Wszelkich informacji dotyczących składania wniosku udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 51 59.

Do programu Karta Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja, wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci jak i mali przedsiębiorcy. Liczba podmiotów gospodarczych oferujących zniżki dla beneficjentów systematycznie rośnie. Wykaz wszystkich firm i instytucji, które oferują zniżki w ramach KDR oraz dodatkowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: www.gov.pl, lub bezpośrednio pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne.

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Miasta Bełchatowa do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.

Załączniki: