Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Uchwyć w kadrze bełchatowską przyrodę i wygraj nagrodyUchwyć w kadrze bełchatowską przyrodę i wygraj nagrody

 

Uchwyć w kadrze miejską przyrodę i weź udział w konkursie „Zielony Bełchatów – naturalnie”. Zdjęcia przesyłać można do 9 sierpnia. Na autorów najciekawszych czekają nagrody.

 


Zasady miejskiego konkursu są proste. Trzeba sfotografować otaczającą nas miejską zieleń – tę na osiedlach, w parkach, skwerach. Uchwycić można także łąki kwietne, zieleńce czy osiedlowe place. Ważne by wyeksponować jej piękno i to, że jest ona ważną częścią miasta.


– W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców, aby skorzystali z wiosennej pogody, poszli na spacer po Bełchatowie, aktywnie spędzili wolny czas i dostrzegli otaczającą nas miejską zieleń. Udział w naszym konkursie może wziąć każdy pełnoletni bełchatowianin. Trzeba pamiętać, że zdjęcie musi być zrobione w tym roku na terenie naszego miasta – mówi Jakub Kołodziejczyk, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa.


Na wykonanie konkursowych zdjęć jest sporo czasu, bo do 9 sierpnia. Regulamin (jego pełna treść dostępna jest poniżej artykułu oraz w załączniku) zakłada, że każdy uczestnik może przesłać tylko jedną fotografię, która została wykonana samodzielnie, nie była też wcześniej nigdzie publikowana, prezentowana i nagradzana. Nie można także ingerować graficznie w zdjęcie. Prace trzeba przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w formacie JPG lub TIF. To, czy będzie ono poziome czy pionowe, a także czy w kolorze, sepii czy w czarno-białych barwach, zależy już od samego autora.

 

Na autorów najciekawszych kadrów czekają nagrody rzeczowe. Nadesłane zdjęcia będzie także zobaczyć na pokonkursowej wystawie, która ma towarzyszyć Piknikowi „W harmonii z naturą” zaplanowanemu na 29 sierpnia 2021 r. w parku przy Muzeum Regionalnym.

 

ADA

 

Plakat promujący konkurs "Zielony Bełchatów - naturalnie"Plakat promujący konkurs "Zielony Bełchatów - naturalnie"

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Zielony Bełchatów – naturalnie”

§ 1. Idea Konkursu

Natura jest tuż za rogiem – nawet w mieście. Czy zastanawialiście się nad jej znaczeniem i rolą, jaką spełnia w życiu pojedynczego człowieka, ale i całego „organizmu” jakim jest miasto?
Prezydent Miasta Bełchatowa zachęca mieszkańców – miłośników przyrody i amatorów fotografii –
do skierowania swoich aparatów na otaczającą ich okoliczną zieleń miejską: tę na osiedlach,
w parkach, skwerach czy na łąkach kwietnych – i uchwycenia oraz wyeksponowania w kadrze
jej piękna, a przy tym symbiotycznego funkcjonowania w zgodzie z rytmem miasta. Fotograficzne pejzaże – ukazujące zieleń miejską, zostaną nagrodzone oraz posłużą do stworzenia pokonkursowej wystawy zaprezentowanej podczas Pikniku „W harmonii z naturą”, który odbędzie się
29 sierpnia 2021 r. w parku przy Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie „Zielony Bełchatów - naturalnie” zwanym w dalszej treści Regulaminu Konkursem.
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 maja 2021 r. i kończy się 29 sierpnia 2021 r. przy czym zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora do dnia 9 sierpnia 2021 r.
3. Cele Konkursu:
a. promocja Miasta Bełchatowa poprzez odkrywanie, upowszechnianie, eksponowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta - za pośrednictwem dziedziny sztuki, jaką jest fotografia, z wykorzystaniem potencjału fotografów - amatorów działających na terenie Bełchatowa,
b. inspirowanie bełchatowian do aktywności twórczej, rozbudzania wyobraźni
oraz kreatywnego spojrzenia na otaczającą zieleń miejską,
c. prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3. Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną
za przeprowadzenie Konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/ 733 51 09 lub 44/ 733 51 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

§ 4. Terminy

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14 maja 2021 r. i kończy się dnia 29 sierpnia 2021 r.
2. Zgłoszenie należy wysłać w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. włącznie do godz. 23:59.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage’u Miasta Bełchatowa)
nie później niż 27 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30.
4. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się 29 sierpnia 2021 r.

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni mieszkaniec Bełchatowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie powinna zgłosić w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 swój udział poprzez: kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i dostarczyć go wraz ze zdjęciem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (prawidłowo zgłoszony w sposób elektroniczny formularz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowany lub sfotografowany).
3. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie w temacie zgodnym z § 1.
4. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie fotografie:
a. wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowane, nieprezentowane
i nienagradzane,
b. powstałe bez wyraźnej ingerencji graficznej,
c. wykonane na terenie Miasta Bełchatowa w 2021 roku,
d. wykonane w technice cyfrowej zapisane w formacie JPG lub TIF, poziome lub pionowe, kolorowe, czarno-białe lub w sepii,
e. opatrzone imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia (np. adam_kowalski.jpg), a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.
5. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników niezgodnych z niniejszym Regulaminem.
7. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
b. wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji telefonicznej lub mailowej
od Organizatora,
c. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęcia (osobiste i majątkowe),
d. nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób,
e. wyraża zgodę na publikację zdjęcia na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz pozostałych miejskich profilach w portalu społecznościowym facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie)
i w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa,
f. wyraża zgodę na wydruk i prezentację zdjęcia w ramach pokonkursowej wystawy,
która odbędzie się podczas Pikniku „W harmonii z naturą” 29 sierpnia 2021 r.,
g. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zdjęcia konkursowego na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego,
h. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora
do korzystania z przesłanego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie Konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji
w materiałach Organizatora,
i. jako Laureat Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z jego nagrodzonej w Konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, modyfikacji, publikacji w materiałach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w serwisie facebook.pl. Laureat udziela też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.
8. Uczestnikami Konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego Konkursu oraz wręczenia nagród. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i wręczenia nagrody.
9. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą zostać opublikowane przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej
w Bełchatowie), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
10. Laureaci nagród w Konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego
w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
11. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w § 5 ust. 10 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3 osobowe jury
tj. przewodniczącego jury oraz dwóch członków.
2. Jury przy ocenie zgłoszonej do Konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a. zgodność z tematem,
b. walory artystyczne zdjęcia,
c. oryginalność oraz kreatywność,
d. technika wykonania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania Konkursu bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I miejsce (sprzęt elektroniczny
o wartości 300 zł), II miejsce (sprzęt elektroniczny o wartości 200 zł) i III miejsce (sprzęt elektroniczny o wartości 100 zł).
5. Jury Konkursu może również podjąć decyzję o przyznaniu maksymalnie trzech wyróżnień,
a także o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.
6. Decyzja jury jest ostateczna.
7. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone
nie później niż 27 sierpnia 2021 r. poprzez zamieszczenie informacji wraz z publikacją nagrodzonych prac konkursowych na oficjalnej stronie Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na oficjalnym profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym facebook.
8. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród.
9. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają upominek od Organizatora. Upominek może zostać wysłany na wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres zamieszkania.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody/upominku
z przyczyn leżących po stronie Laureata/Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Laureata/Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda/upominek przepada.

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator informuje, że przetwarzając dane osobowe Uczestników Konkursu „Zielony Bełchatów - naturalnie”:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM
lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP)
na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika Konkursu będą przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w Konkursie pn. „Zielony Bełchatów - naturalnie”, przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Konkursie i otrzymaniu nagrody.
6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe w zakresie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska i wypowiedzi/głosu mogą być udostępnione w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
a. prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
e. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679.
11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona
na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.
4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatora i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl