Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniu 8 listopada 2013 roku została podpisana umowa sprzedaży pakietu udziałów Miasta Bełchatów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyniki otwartego naboru Partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie – dopuszczenie do negocjacji.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że na publicznie ogłoszone w dniu 12 września 2013 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 3,99% udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, wpłynęła jedna odpowiedź złożona przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

 

Po analizie złożonej odpowiedzi, Prezydent Miasta podjął decyzję o dopuszczeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie do dalszego etapu nabycia udziałów Spółki.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm) ogłaszam otwarty nabór Partnera do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u. z 2013r., poz. 267) zawiadamia się, że  że w dniu 30.09.2013r. na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1586.2013, znak: AB.6740.8.8.2013.5.Mbk.TP dla inwestycji pn. "Budowa ulicy Witosa i ulic przyległych w zakresie: budowy jezdni i stanowisk postojowych, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów i dojść do posesji oraz budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia, budowy oświetlenia ulicznego, rozbiórki odcinków kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ciepłociągu.

Ogłoszenie - Otwarty Konkurs OfertOGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w  2013 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej,  z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

 

 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl