Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dn. 24.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Starosty Bełchatowskiego nr 605.2019 znak AB.6740.8.1.2019.1.MBk.TP z dnia. 23.05.2019 r. zgodnie z art. 155 Kpa pod nazwą: „Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. – Zarzecze.

 

Pełną treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego można pobrać z załącznika poniżej.  

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Starosta Bełchatowski zawiadamia, iż zostały wniesione uwagi przez strony postępowania dotyczącego wydania decyzji dla Prezydenta Miasta Bełchatowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie.

 

Pełna treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego w załączniku poniżej.

 

 

Wojewoda Łódzki informuje, że 2 lipca Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

Załączniki:
Download this file (zlobki.pdf)Wytyczne GIS[ ]204 kB

Wojewoda Łódzki informuje, że dostępne są poradniki opracowane przez Głównym Inspektorat Weterynarii, dotyczące: prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”. Wspomniane poradniki w wersji pdf można pobrać poniżej. Nowe wytyczne wynikają ze zmiany przepisów, które umożliwiają wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenia własnych, niewielkich rzeźni rolniczych.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 1474) oraz art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski.

Całość tekstu w załączniku. 

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie Starosty Bełchatowskiego[ ]2279 kB

Zmiana wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (zaproszenie_skladanie_ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]371 kB
Download this file (formularz_ofertowy_ok.doc)Formularz ofertowy[ ]48 kB

WYDŁUŻENIE TERMINU PRZEPROWADZENIA POSTEPOWAŃ REKRUTACYJNYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 marca 2020 roku na stronie Miasta Bełchatowa https://belchatow.pl/oswiata/7732-przedluzony-nabor-do-szkol-i-przedszkoli zamieszczone zostały zarządzenia wydłużające terminy przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 31 marca 2020 roku:


Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia termonu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021;


Zarządzenie nr 64/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 z sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym, proszę osoby zainteresowane o składanie wniosków o przyjęcie dziecka/wychowanka do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wniosków o przyjęcie ucznia do klas pierwszych szkół podstawowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

W załączniku skan oryginału dokumentu.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25820031814590.pdf)Ogłoszenie[ ]56 kB

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl