Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościEfektywność energetyczna budynków - ważne informacje

Efektywność energetyczna budynków – ważne informacje

 Efektywność energetyczna budynków to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania Efektywność energetyczna budynków to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania

 

Gwałtownie rosnące ceny energii sprawiają, że efektywność energetyczna budynków nabiera coraz większego znaczenia. To właśnie ona powinna być punktem wyjścia przy budowie lub modernizacji domu. Poprawa efektywności energetycznej budynku nie tylko zabezpieczy nas przed wzrostem cen energii elektrycznej, węgla, gazu i oleju opałowego. W dłuższej perspektywie, pozwoli wygenerować dodatkowe oszczędności.

 

Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń w największym stopniu wpływa na całkowite zużycie energii w budynkach. Stąd, działania zmierzające do ograniczenia strat energii i zwiększenia jej zysków będą miały największy wpływ na poprawę charakterystyki energetycznej budynków, a w konsekwencji – na oszczędności.

 

Czym jednak jest efektywność energetyczna budynku? Należy ją rozumieć jako stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, przy możliwie najniższym zużyciu energii przez budynek. Ocena tej efektywności polega natomiast na zbadaniu zbioru właściwości budynku, które mają wpływ na zużycie przez niego energii, niezbędnej do jego użytkowania. Ocena obejmuje m.in. badanie izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń.

 

Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Energia ta jest wykorzystywana m.in. do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków niemieszkalnych – do oświetlenia.

 

Skutki gospodarcze obecnych wydarzeń na arenie międzynarodowej oraz realizacja postanowień nowego pakietu klimatycznego wymagają od nas wzmocnienia wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynków w całym kraju. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało więc kompleksową informację, dotyczącą aktualnie obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków, jak i podstawowej wiedzy technicznej w tym zakresie. Umożliwia ona obywatelom podjęcie decyzji o działaniach, które mogą w efektywny sposób przynieść oczekiwane rezultaty. Zawiera też informację o programach finansowych wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania.

 

Poniżej przekazujemy informację o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te są dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

 

Zawarte informacje będą wsparciem w podjęciu decyzji dotyczących rozwiązań technicznych i energetycznych, opłacalnych z punktu widzenia domowego budżetu. Informujemy również, że informacje zawarte na wyżej wymienionej stronie będą regularnie aktualizowane o projekty wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

 

Uregulowania prawne 

Podstawy prawne określające procedury i przepisy w obszarze charakterystyki energetycznej budynków znajdziecie Państwo poniżej:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497) – TUTAJ
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z późn. zm.) – TUTAJ
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) – TUTAJ
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376, z późn. zm.) – TUTAJ
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 513) – TUTAJ
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609, z późn. zm.) – TUTAJ
  • Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. z 2015 r. poz. 614) – TUTAJ
  • Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków” – TUTAJ

 

Programy wsparcia renowacji budynków

Polska realizuje szereg programów, które mają za zadanie poprawę charakterystyki energetycznej budynków oraz warunków ich wykorzystania. Kluczowe  publiczne programy mające na celu stopniowe dążenie do gospodarki neutralnej klimatycznie to: