Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaPrzetargiMieszkaniaTRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz...

TRZECI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu położonego w Bełchatowie (przy ul. Św. Barbary 2)

PREZYDENT  MIASTA  BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 05 listopada 2014r. do 08 grudnia 2014r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Miasta Bełchatów.

PREZYDENT  MIASTA  BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów ul.Kościuszki 1
tel.(44)733-51-37  fax(44)733-51-40

o g ł a s z a
TRZECI  USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu
położonego w Bełchatowie

Oferujemy do sprzedaży lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul.Św. Barbary 2
o  powierzchni użytkowej 35,00 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,10 m2, usytuowanym na działce  nr 362/1 o pow. 0,3781 ha w obrębie 14 m.Bełchatowa.
Wraz z lokalem zbywana jest ułamkowa część wyżej opisanego gruntu określona stosunkiem 3710/494075 oraz udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 3710/494075.
Lokal będący przedmiotem sprzedaży jest usytuowanym na VI piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i dwóch przedpokoi.  

Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00025959/0.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/427/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2006r. działka nr 362/1 w obrębie 14 położona jest w jednostce urbanistycznej B13 MW(u) ustalającej przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszczalne – tereny usług nieuciążliwych.

Cena wywoławcza – 85 130,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać  w kasie Urzędu Miasta
w Bełchatowie do dnia 02 grudnia 2014r. do godz. 1800  lub na konto Urzędu Miasta
w Bełchatowie: Bank Ochrony Środowiska Nr 82 1540 1245 2096 4804 1937 0006 przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 02 grudnia 2014 roku do godz. 18:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 grudnia o godz. 11:00  w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta
w Bełchatowie przy ul.Kościuszki 1.

Lokal będący przedmiotem sprzedaży będzie udostępniony dla zainteresowanych w dniu
27 listopada 2014r. w godz. od 14:00 do 16:00.

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanego lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu odbył się 08.09.2014r., a drugi 27.10.2014r.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.    
                                                   
W  przetargu   mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium
w  określonej  wysokości  i  w  wyznaczonym  terminie. Osoba  fizyczna  winna  przybyć na przetarg  z  dowodem  tożsamości  i  dowodem  wpłaty wadium, natomiast podmiot uprawniony do reprezentowania osoby prawnej z aktualnym odpisem z właściwego rejestru,
a gdy został ustanowiony pełnomocnik  z pełnomocnictwem i dowodem wpłaty wadium.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108). Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.    
 
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ( parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.   

Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (0-44) 733-51-78.