Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościSprawozdania i raporty tematami czwartkowej sesji

Sprawozdania i raporty tematami czwartkowej sesji

Obrady Rady Miejskiej w Bełchatowie tradycyjnie będzie można obejrzeć online na portalu esesjaObrady Rady Miejskiej w Bełchatowie tradycyjnie będzie można obejrzeć online na portalu esesja

 

Przed nami majowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie. Sprawozdanie z działalności bełchatowskiego MOPS-u, raport z wykonania programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, projekty uchwał dotyczące finansów miasta – to tylko część tematów, na temat których będą rozmawiać miejscy radni. Obrady zaplanowane są na czwartek 25 maja, początek o godz. 10:00.

 

 

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał dotyczące miejskich spółek. Pierwsza z nich dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, druga w sprawie ustalenia warunków rekompensaty przeznaczonej przez miasto na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji.

 

Następnie miejscy radni omówią sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022. W ubiegłym roku pomocą socjalną i pracą socjalną objętych było dokładnie 1246 osób, to nieco mniej niż 2021 roku. Z pomocy społecznej korzystało natomiast 2010 osób. W 2022 roku do MOPS-u o udzielenie pomocy zgłosiło się 150 nowych rodzin, w tym ponad 40 rodzin, które korzystały już z pomocy w latach poprzednich. Bełchatowianie pobierali zasiłki stałe, okresowe, celowe i specjalne. Najwięcej świadczeń – prawie 6 tys. – przyznanych zostało w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Pomoc żywnościowa dla mieszkańców realizowana była także z środków własnych MOPS-u. Obiady wydawane były w szkołach, jadłodajni, Środowiskowym Domu Samopomocy, podopieczni korzystali również z suchego prowiantu czy zasiłków celowych na zakup żywności. MOPS we współpracy z miastem oraz Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich zorganizował dla bełchatowian pomoc w ramach Banku Żywności. MOPS realizował także wiele projektów społecznych, jak Centrum Usług Środowiskowych, Korpus Wsparcia Seniora, opieka wytchnieniowa. Jednostka udzielała również wsparcia uchodźcom z Ukrainy.

 

Podczas majowej sesji omówiony zostanie również raport z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok. W ramach wspomnianego programu realizowanego w roku sprawozdawczym pomoc trafiła do osób potrzebujących i ich rodzin, które miały możliwość kompleksowego, bezpłatnego korzystania ze specjalistycznego wsparcia, świadczonego przez profesjonalnie przygotowanych do tego osób. Obok programów profilaktycznych realizowano różne akcje, pogadanki, koncerty w formie długofalowych, cyklicznych działań. Tradycyjne formy, takie jak wykłady, prelekcje połączono z treningiem umiejętności psychologicznych i społecznych.  

 

Miejscy radni zapoznają się również ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. W sprawozdaniu można przeczytać, że w 2022 roku miasto udzieliło dotację 30 podmiotom na realizację 48 działań publicznych. W sumie opiewały one na kwotę ponad 1,5 mln zł. Miasto ogłosiło 12 otwartych konkursów ofert, w ramach których wpłynęło 26 ofert złożonych przez 17 podmiotów. Natomiast w trybie art. 19a aplikowały 23 podmioty składając w sumie 31 ofert.

 

Dwa kolejne punkty czwartkowej sesji dotyczyć będą zmian w budżecie miasta i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.

 

Wszystkie projekty, sprawozdania i raporty dostępne na portalu esejsa TUTAJ. Warto też przypomnieć, że czwartkowe obrad tradycyjnie będzie można obejrzeć na żywo za pośrednictwem portalu esesja.

 

ADA