Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościWystawco, zgłoś się na targi ekologiczne

Wystawco, zgłoś się na targi ekologiczne

Do udziału w targach zapraszamy m.in. producentów ekologicznej żywności Do udziału w targach zapraszamy m.in. producentów ekologicznej żywności

 

Poszukujemy wystawców na miejskie targi ekologiczne „W harmonii z naturą”. Na zgłoszenia czekamy do 8 maja, samo wydarzenie zaś zaplanowane jest na 20 maja.

Miastu zależy, aby na stoiskach pojawiły się produkty pochodzące z recyklingu, wielorazowego użytku, rękodzieło wykonane „W harmonii z naturą”, proekologiczne kosmetyki i środki czystości. Mile widziani są także producenci ekologicznej żywności, w tym miodów i produktów pszczelich.

Udział w miejskich targach ekologicznych jest bezpłatny. Osoby, które chcą wystawić swoje produkty, muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny w załączniku poniżej oraz w Wydziale Promocji Kultury i Sportu UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 15). Dokument trzeba dostarczyć do magistratu, najpóźniej do 8 maja. Można to zrobić osobiście, ale także drogą pocztową, faxem (tel. 44 632 69 23) lub mailem (adres: promocja@um.belchatow.pl). Więcej informacji na temat targów oraz zasad udziału w wydarzeniu udzielają pracownicy Wydziału Promocji Kultury i Sportu bełchatowskiego magistratu pod numerem tel. 44 733 51 09 lub 44 733 51 62.

Na miejskie targi ekologiczne „W harmonii z naturą” Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska zaprasza w sobotę, 20 maja, do parku przy Muzeum Regionalnym. Impreza odbędzie się między godz. 13:00 a 19:00. Oprócz stoisk z ekologicznymi produktami miasto przygotowuje także szereg atrakcji dla całych rodzin, o czym będziemy informować na bieżąco.

 

AP

 

pdfFormularz_zgłoszeniowy_-_W_harmonii_z_naturą.pdf

 

                                                           

Regulamin Targów ekologicznych „W harmonii z naturą”

 § 1

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Targów ekologicznych „W harmonii z naturą” jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za organizację Targów.
 3. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/733 51 09/62, fax 44/632 69 23, e-mail: promocja@um.belchatow.pl w dalszej treści zwany jest Biurem

§ 2

IDEA

XXI wiek to nie tylko czas wielkiego postępu technologicznego i pogoni za nowościami. To przede wszystkim czas dużej świadomości problemu zanieczyszczenia naszej planety i nadmiernego eksploatowania jej zasobów. W ostatniej dekadzie dużo się mówi o ekologii, zero waste, segregowaniu śmieci, recyklingu i wszelkich innych tematach związanych z ochroną środowiska.  Nie jest to chwilowa moda – życie w duchu eko to konieczność.

Chcąc przyczynić się do propagowania ekologicznych trendów, dzięki którym możemy sprawić, że świat będzie lepszym miejscem – mniej zanieczyszczonym, zdrowszym i bezpieczniejszym w Bełchatowie po raz kolejny odbędą się Targi „W harmonii z naturą”. Wydarzenie ma służyć upowszechnieniu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowania zachowań prośrodowiskowych. To także przedsięwzięcie, dzięki któremu nasza uwaga zostanie zwrócona na potrzebę symbiotycznego współistnienia człowieka z przyrodą, a tym samym zachęci  do zwiększenia swej uważności na otaczający nas świat przyrody i życie zgodnie z rytmem natury.

Z drugiej strony przedsięwzięcie pozwoli przedsiębiorcom i pozostałym wystawcom na dotarcie do większej liczby klientów, promocję własnych produktów czy usług.

Na Targach pojawią się wystawcy, którzy na swoich stoiskach będą oferować naturalne, ekologiczne wyroby takie jak np. miód i produkty pszczele, zioła i produkty zielarskie, naturalne kosmetyki, środki czystości i środki piorące, czy też rękodzieło propagujące idee recyklingu lub wielorazowy charakter użytkowy, jak np. materiałowe torebki na zakupy, a także zdrową żywność.

§ 3

UCZESTNICY

W Targach ekologicznych „W harmonii z naturą” uczestniczyć mogą przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucjie kultury, jednostki oświatowe, pełnoletnie osoby fizyczne posiadające w swej ofercie produkty lub usługi o charakterze ekologicznym, promującym kontakt z naturą, przyrodą, wykonane z dbałością o środowisko naturalne (np. przedmioty z recyklingu, wielorazowego użytku, wykonane z naturalnych materiałów, usługi i produkty medycyny naturalnej, zdrowa, ekologiczna żywność, miód i produkty pszczele, naturalne kosmetyki i środki czystości).

§ 4

ZASADY UDZIAŁU

 1. Osoby/instytucje zainteresowane udziałem w Targach, zobowiązane są do złożenia formularza zgłoszeniowego w Biurze Organizatora w terminie do 8.05.2023 r. lub do wyczerpania miejsc. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową, faxem lub drogą elektroniczną na wskazany w § 1 ust. 3 adres e- mail (w przypadku e-maila wcześniej zeskanowany). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej belchatow.pl i w Biurze Organizatora.
 2. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia do uczestnictwa w Targach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Targach, jeśli proponowany przez Zgłaszającego asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Targów. O odmowie uczestnictwa w Targach Organizator poinformuje Zgłaszającego w drodze elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 4. Jeśli liczba zgłoszeń do uczestnictwa w Targach będzie większa niż liczba dostępnych miejsc o udziale w Targach Zgłaszającego decyduje
 5. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo Zgłaszającego w Targach, formularz zgłoszeniowy traktowany będzie jako umowa pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem Targów.
 6. Udział w Targach ekologicznych „W harmonii z naturą” jest bezpłatny.

§ 5

TERMIN i MIEJSCE

Targi ekologiczne „W harmonii z naturą” odbędą się w parku przy Muzeum Regionalnym       w Bełchatowie (ul. Rodziny Hellwigów 11) w dniu 20 maja 2023 r. w godz. 13.00-19.00.

§ 6

ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH

 1. W czasie trwania Targów sprzedaż może być prowadzona wyłącznie przez osoby/instytucje, które zgłosiły się do udziału w Targach, zgodnie z § 3 Regulaminu, złożyły formularz zgłoszeniowy do Biura Organizatora, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, a na ich udział Organizator wyraził zgodę.
 2. Działalność Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonym mu przez Biuro Organizatora miejscu w parku przy Muzeum Regionalnym na stoiskach wystawienniczych zapewnionych przez Organizatora lub na stoiskach zorganizowanych we własnym
 3. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 5,
  • utrzymania estetycznego wyglądu stoiska, porządku na stoisku oraz w jego bezpośrednim otoczeniu,
  • przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Targów,
  • odpowiedniego zabezpieczenia asortymentu zapewniającego bezpieczeństwo osobom trzecim odwiedzającym Targi,
  • podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego stoiska wystawienniczego przed rozpoczęciem Targów.
 4. Uczestnikowi zabrania się:
  • prowadzenia działalności na terenie Targów, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
  • udostępniania stoiska wystawienniczego lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora,
  • obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk wystawienniczych bez zgody Organizatora,
  • dokonywania przeróbek w stoisku wystawienniczym,
  • używania otwartego ognia,
  • sprzedaży produktów, na które Uczestnik nie posiada stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji,
  • odtwarzania własnej muzyki,
  • zamykania stoisk handlowych w obowiązujących godzinach otwarcia Targów.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p. poż, sanitarnych, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwepidemicznych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich
 6. W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Targów Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. Podczas trwania Targów w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator.
 7. Organizator ma prawo wejścia na stoisko
 8. Po zakończeniu sprzedaży Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu przedstawicielowi Organizatora stoiska wystawienniczego w takim stanie, w jakim je przyjmował. Zwrot nastąpi po sporządzeniu pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Uczestnik lub osoby z nim współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedmioty i produkty znajdujące się na jego stoisku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie Uczestnika Targów oraz osób z nim współpracujących, w szczególności powstałe w czasie montażu, demontażu stoiska i w czasie trwania Targów oraz powstałe na skutek siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Uczestnika Targów oraz osób z nim współpracujących spowodowane kradzieżą, zniszczeniem przez osoby trzecie lub powstałe na skutek siły wyższej np. pożaru, eksplozji, wichury, zalania wodą.
 5. Uczestnik Targów powinien   we   własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Targów, na okres trwania Targów.
 6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone mu przez Organizatora na czas Targów stoisko wystawiennicze. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia stoiska wystawienniczego (namiot) lub jego wyposażenia Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania. Za każdą mocno zabrudzoną lub rozciętą ściankę namiotu odszkodowanie wyniesie 500,00 zł brutto. W innych przypadkach koszt odszkodowania będzie ustalany
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z organizacją, montażem lub demontażem stoiska.

§ 8

DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW TARGÓW

 

 1. Informacje uzyskane od Zgłaszających/Uczestników Targów zawarte w formularzach zgłoszeniowych udziału w   Targach   będą   wykorzystywane   do   celów   związanych                         z organizacją Targów w ramach promocji miasta Bełchatowa, w tym: promocji zachowań prośrodowiskowych, aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych i do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie                                   jej administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                        i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych                 oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o ochronie danych) w dalszej części zwane
 2. Organizator jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w formularzu zgłoszeniowym udziału w Targach.
 3. Uczestnik biorący udział w Targach może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych swojego wizerunku nazwy firmy, znaków towarowych, wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach utrwalonych za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych w całości lub we fragmentach, w celach informacyjno-promocyjnych związanych z niniejszym wydarzeniem. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, prezentacje, publikację w Internecie – m.in. na stronach internetowych belchatow.pl, i w mediach społecznościowych – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Organizator zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone                    w sposób profesjonalny i estetyczny.
 4. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w pkt. 3 nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Uczestnika Targów.
 5. W czasie trwania Targów, Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne poprzez utrwalenie:
  • wizerunku Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – Uczestnik jest zobowiązany     do pozyskania zgody od tych osób na wykorzystanie wizerunku),
  • znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach.
 6. Uczestnika Targów oraz osoby obsługujące stoisko (pracowników, współpracowników, osoby towarzyszące) obowiązują także postanowienia niniejszego
 7. Wizerunek osób obecnych/przebywających na terenie Targów może zostać utrwalony przez Organizatora i rozpowszechniony w postaci fotografii lub w materiale audio
 8. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej w pkt 3, jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Jarmarku.

 § 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Poprzez przystąpienie do udziału w Targach Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Targów.
 2. Regulamin Targów wraz z załącznikiem dostępny jest w Biurze Organizatora oraz na oficjalnej stronie miasta Bełchatowa belchatow.pl .
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji Targów lub ich odwołania
  w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników za pośrednictwem strony internetowej belchatow.pl.
 4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania przez Organizatora umowy z Uczestnikiem oraz skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia Targów.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu