Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZrób zdjęcie promujące Bełchatów i wygraj

Zrób zdjęcie promujące Bełchatów i wygraj

plakat konkursDo udziału w konkursie zachęcamy pełnoletnich bełchatowian

 

Startujemy z miejskim konkursem fotograficznym: „Zabierz Bełchatów na wakacje”. Chodzi w nim o to, by z dowolnego miejsca w Polsce zrobić zdjęcie z motywem promującym Bełchatów. Na zwycięzców trzech pierwszych miejsc czekają nagrody rzeczowe!

 

Ogłaszamy konkurs fotograficzny. Tym razem mamy coś dla tych, co lubią podróżować, zarówno tu w regionie, jak w dalsze zakątki naszego kraju. Zasady „Zabierz Bełchatów na wakacje” są proste. Do 31 sierpnia trzeba wysłać na adres konkurs@um.belchatow.pl swoje wakacyjne zdjęcie z motywem promującym nasze miasto. Wykorzystać można dowolny element, jaki kojarzy się z Bełchatowem, np. jabłko. Może to być także fotografia z jakimś miejskim gadżetem, który można nabyć w Centrum Informacji Turystycznej (ul. Kościuszki 15).

 

– Liczymy na pomysłowość i kreatywność bełchatowian. W konkursie udział mogą wziąć pełnoletni mieszkańcy Bełchatowa, do czego serdecznie zachęcamy – mówi Agnieszka Rogaczewska, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim urzędzie miasta.

 

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. Może być ono pionowe lub poziome, kolorowe, czarno-białe lub w sepii. Ważne, by było ono w formie pliku cyfrowego w formacie JPG lub TIF. Plik ze zdjęciem należy opatrzeć imieniem i nazwiskiem (np.: kowalski_jan.jpg), a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny czy inną, własną nazwę. Przesyłając zgłoszenie trzeba też dodać formularz zgłoszeniowy – można go pobrać z załącznika poniżej. Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć w regulaminie opublikowanym poniżej. 

 

To, które zdjęcie wygra, zdecydują internauci. Zakwalifikowane prace zostaną bowiem opublikowane na facebook’u, dokładnie na fanpage Centrum Informacji Turystycznej. Użytkownicy serwisu będą mogą głosować na konkursowe prace od 2 do 8 września (do godz. 15:00). Do trzech pierwszych osób, które zgromadzą największą liczbę głosów, trafią nagrody rzeczowe.

 

ADA

 

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Zabierz Bełchatów na wakacje”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Zabierz Bełchatów na wakacje” zwanym w dalszej treści regulaminu konkursem.
 2. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Informacji Turystycznej w Bełchatowie na portalu Facebook, pod adresem URL: https://www.facebook.com/citbelchatow/ (zwane dalej „fanpage”).
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lipca 2022 r. i kończy się 16 września 2022 r., tym samym zgłoszenia przyjmowane są przez Organizatora do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani
  z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

      § 2. Organizator

 1. Organizatorem Konkursu „Zabierz Bełchatów na wakacje” jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, 23, 22 i 13 tel. 44/ 733 51 35 lub 44/ 733 51 62, e-mail: promocja@um.belchatow.pl i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.
 3. Współorganizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, Pl. Narutowicza 1b, 97-400 Bełchatów.
 4. Partnerem konkursu jest Lodz Airport Central Poland, ul. Gen. S. Maczka 35,94-328, Łódź.

 

       § 3. Cele konkursu

 1. Budowa poczucia tożsamości mieszkańców Bełchatowa z miastem.
 2. Promocja miasta Bełchatowa i jego atrakcji turystycznych na arenie regionalnej
  i ogólnopolskiej.
 3. Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta na zewnątrz i zwiększenie jego rozpoznawalności
  w kraju.
 4. Zachęcanie mieszkańców miasta do aktywnej turystyki oraz do aktywności poszerzania pasji m.in. fotografowania.
 5. Popularyzacja hasła promującego miasto: „Bełchatów. Tylko dobre re:akcje”
 6. Prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

 

      § 4. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia z wakacji, z regionu lub dowolnego miejsca w Polsce. Na zdjęciu musi pojawić się element promujący Bełchatów lub element kojarzący się z miastem Bełchatów. Może to być np. jabłko czy dowolny gadżet miejski (do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej ul. Kościuszki 15).
 2. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz ze zdjęciem do Biura Organizatora w sposób wskazany w 6 ust. 4.

 

      § 5. Terminy

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 5 lipca 2022 r. i trwa do 16 września 2022 r.
 2. Zgłoszenie należy dostarczyć do Organizatora do dnia 31 sierpnia 2022 r. włącznie.
 3. W terminie do 2 września Organizator opublikuje na fanpagu Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie galerię z zakwalifikowanymi zdjęciami. Głosowanie użytkowników portalu Facebook odbędzie się w dniach od 2 do 8 września do godziny 15:00.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony belchatow.pl, fanpagów Miasta Bełchatowa i na profilu Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie) nie później niż w dniu 09.09.2022 r.
 5. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się najpóźniej do 16 września.

 

      § 6. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Bełchatowa.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników Organizatora.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 4. zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
 5. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zdjęcia (osobiste i majątkowe),
 6. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na fotografii,
 7. nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób,
 8. wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęcia na portalu facebook.pl na oficjalnym profilu Miasta Bełchatów, Informacji Turystycznej w Bełchatowie oraz publikację na oficjalnej stronie internetowej miasta belchatow.pl, oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 9. nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora zdjęcia konkursowego na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 10. udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania z przesłanego zdjęcia na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie konkursu, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji
  w materiałach Organizatora.
 11. jako Laureat Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, do korzystania z jego nagrodzonej w Konkursie fotografii na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora w serwisie Facebook. Laureat udziela też zgody na udzielanie przez Organizatora sublicencji podmiotom trzecim, w celu informacyjnym i promującym Konkurs.
 12. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić w terminie wskazanym w 5. ust. 2 swój udział w konkursie poprzez: kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu i dostarczyć go wraz ze zdjęciem elektronicznie na adres konkurs@um.belchatow.pl (prawidłowo zgłoszony
  w sposób elektroniczny formularz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem, a następnie zeskanowany).
 13. Każdy Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie.
 14. Zgłoszone zdjęcie może być: poziome lub pionowe, kolorowe, czarno-białe lub w sepii. Zdjęcie musi mieć formę pliku cyfrowego w formacie JPG lub TIF.
 15. Plik ze zdjęciem należy nazwać nazwiskiem i imieniem.jpg (np. kowalski_adam.jpg), a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.
 16. Do Konkursu nie będzie dopuszczone zdjęcie, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym regulaminem.
 18. Organizator zastrzega prawo do moderowania treści na Facebook’u związanej z konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Facebook.com, niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Organizatora, bądź nie związane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników czy też adresów URL do innych stron internetowych.
 19. Uczestnikami konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora do celów prowadzonego konkursu oraz wręczenia nagród (w tym w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych). Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i przekazania nagrody.
 20. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku mogą zostać opublikowane przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej
  w Bełchatowie), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 21. Laureaci nagród w konkursie mogą wyrazić dobrowolną zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz
  z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 22. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej w 6 ust. 11 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
 23. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 7. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. Organizator po zakończonym naborze zdjęć, o którym mowa w 5. ust. 2 na fanpagu Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie udostępni galerię z zakwalifikowanymi zdjęciami konkursowymi.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook, którzy ocenią atrakcyjność zdjęć na podstawie ilości polubień pod konkretnym zdjęciem.
 3. Laureaci konkursu za: I, II, III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Laureaci konkursu otrzymają indywidualne powiadomienie o terminie i miejscu wręczenia nagród.
 5. Organizator może również podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, a także o nieprzyznaniu nagród bądź innym ich podziale.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 

      § 8. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję się, że przetwarzając dane osobowe Uczestników konkursu „Zabierz Bełchatów na wakacje”:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
 4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w konkursie pn. „Zabierz Bełchatów na wakacje”, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych Miasta Bełchatowa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konkursie i otrzymaniu nagrody.
 6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Na podstawie wyrażonej zgody dane osobowe w zakresie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska i wypowiedzi/głosu mogą być udostępnione w materiałach informacyjnych i promocyjnych konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach
  w mediach społecznościowych facebook.pl (Miasto Bełchatów, Centrum Informacji Turystycznej w Bełchatowie) oraz w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
 7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 • prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
 1. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
 • Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.    

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.
 4. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz