Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościZostań ławnikiem sądowym - trwa nabór

Zostań ławnikiem sądowym – trwa nabór

Jesienią bełchatowska Rada Miejska wybierze 56 ławnikówJesienią bełchatowska Rada Miejska wybierze 56 ławników, w tym 9 do Sądu Rejonowego w Bełchatowie

 

Jeśli lubisz udzielać się społecznie, dysponujesz wolnym czasem i spełniasz wymagania ustawowe, zostań ławnikiem sądowym. Kandydatury na sędziów społecznych bełchatowskiego Sądu Rejonowego oraz piotrkowskiego Sądu Okręgowego można zgłaszać do końca czerwca.

 

Ławnik sądowy to osoba, która reprezentuje społeczeństwo w trakcie rozpraw sądowych oraz wydawania wyroków. Ławnicy nazywani są także sędziami społecznymi i w sądzie mają takie same prawa jak asesorzy. Sędziowie doceniają ławników, ponieważ często nieprawnicze wykształcenie lub doświadczenie życiowe pomagają w podjęciu właściwej decyzji i wydaniu sprawiedliwego, niekrzywdzącego wyroku.

Obecnie trwa nabór na kadencję 2023-2027. Jesienią Rada Miejska w Bełchatowie wybierze łącznie 56 ławników. W wydawaniu wyroków będą pomagać w dwóch sądach – bełchatowskim Sądzie Rejonowym oraz piotrkowskim Sądzie Okręgowym. W przypadku bełchatowskiego wymiaru sprawiedliwości poszukiwanych jest dziewięciu ławników, w tym ośmiu do sądu pracy. Jeśli zaś chodzi o SO w Piotrkowie Trybunalskim, wybranych zostanie 47 osób, z których jedna do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy, kto chce zostać ławnikiem, musi spełnić następujące wymagania:

 

 • wiek powyżej 30. roku życia, ale poniżej 70.,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • bycie osobą zatrudnioną lub prowadzenie działalności gospodarczej, lub mieszkanie w miejscu zgłoszenia od minimum roku,
 • odpowiedni stan zdrowia do pełnienia obowiązków,
 • brak kartoteki kryminalnej,
 • posiadanie minimum średniego wykształcenia.

 

Należy jednocześnie zaznaczyć, że ławnikiem nie może być osoba, która jest zatrudniona w sądzie, jednostkach policji czy służbie więziennej. Nie mogą to też być radni, duchowni, żołnierze, a także aplikanci radcowscy.

Aby zostać ławnikiem sądowym, nie wystarczy po prostu się zgłosić, tak jak w przypadku innych miejsc pracy. Konieczne jest zdobycie poparcia 50 mieszkańców Bełchatowa z czynnym prawem wyborczym, które zgłoszą kandydata. Innym sposobem jest zgłoszenie się za pośrednictwem organizacji lub stowarzyszenia.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko ławnika sądowego, muszą złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie miasta. Do wypełnionej karty zgłoszenia należy dołączyć:

 

 • 2 aktualne fotografie,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej.
 • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową),
 • listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
  kandydata na ławnika (w przypadku zgłoszenia przez obywateli).

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Ważne! Kandydatury na ławników można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. Zgłoszenia, które wpłyną po tym czasie lub które nie spełnią wymogów formalnych o których mowa wyżej, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem dokumentów można składać w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, pokój 112 w godzinach pracy urzędu. Informacji udziela Elżbieta Jaszyńska, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bełchatowa (tel. 44 733 52 49).

 

Dokumenty do pobrania

 

docKarta zgłoszenia kandydata na ławnika

docLista osób popierających kandydata na ławnika

docOświadczenie