Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Klauzula informacyjna – Instagram

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
dla kanałów Social Media – Instagram

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu lubie_belchatow (https://www.instagram.com/lubie_belchatow/) w serwisie Instagram (dalej „profil”).

I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że Urząd Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji profilu lubie_belchatow poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu lubie_belchatow,
 • udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na profilu lubie_belchatow na swoim profilu,
 • opublikowały recenzję na profilu lubie_belchatow,
 • wysłały wiadomość prywatną poprzez funkcję „wyślij wiadomość” do administratora profilu lubie_belchatow.

II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1, posiadający NIP 769-21-66-386, REGON 590648244 (dalej „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) um@belchatow.pl, (ePUAP): /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 16.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 52 05, 44 733 51 42.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w następujących celach:

 • w celu prowadzenia profilu pod nazwą lubie_belchatow, na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu oraz utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania profilu Administratora.

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram,
 • zdjęcie profilowe,
 • informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi, np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym profilu zdjęcia,
 • wraz z InstagramIreland Limited dane będą przetwarzane na potrzeby statystyk strony. Więcej na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: https://help.instagram.com/581066165581870.

V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Instagram, a dostępnych pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875,
 • osobom odwiedzającym portal Instagram (osobom zainteresowanym publikacjami).

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Instagram klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Instagram pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875.

VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „InstagramIreland Limited” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Instagram wynoszący 2 lata.

W związku ze specyfikacją portalu Instagram informacje o osobach obserwujących profil, o polubieniach, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne.
Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu lubie_belchatow, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu lubie_belchatow.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 – gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Instagram, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na lubie_belchatow na platformie internetowej Instagram.

X. Pozostałe informacje
1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Instagram, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.
2. Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Instagram oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na profilu Administratora.