Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

„Mieszkania chronione” – edycja 2023

mieszkanie chronioneMiasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych”.
Całkowita wartość zadania to 125 000,00 zł, z czego dofinasowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 100 000,00 zł i wkład własny Miasta – 25 000,00 zł.
W ramach zadania w 2023 roku zostaną utworzone trzy mieszkania chronione dla 9 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po 3 osoby w każdym z mieszkań), wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich.

Pozyskane dofinansowanie i wkład własny zostaną przeznaczone na zakup mebli, sprzętu RTV i AGD oraz artykułów wyposażenia do mieszkań.
Mieszkania chronione umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami możliwie niezależne i samodzielne funkcjonowanie, przyczyniają się także do poprawy jakości życia w ich środowisku lokalnym.

[AKTUALIZACJA]

W grudniu 2023 r. zostały uruchomione trzy mieszkania wspomagane w budynku Odry przy ul. Czaplinieckiej. Mieszkania przeznaczone są dla 9 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po 3 osoby w każdym z mieszkań).

Na ten cel Miasto Bełchatów pozyskało dofinansowanie zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego, realizowanego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, edycja 2023 r. Działanie 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania zakupiono meble, urządzenia AGD i RTV oraz artykuły wyposażenia do mieszkań.

Całkowita wartość zadania to 120 408,84 zł, z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w wys. 96 327,07 zł i wkład własny Miasta – 24 081,77 zł.