Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Bełchatowska Karta Rodziny

Program „Bełchatowska Karta Rodziny” funkcjonuje od 2012 roku. Ma na celu umacnianie, wsparcie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, wsparcie seniorów oraz zasłużonych honorowych dawców krwi. Ostatnie zmiany zostały przyjęte uchwałą nr IX/56/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu pn. „Bełchatowska Karta Rodziny”.

Jak otrzymać Bełchatowską Kartę Rodziny?

Należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 w Wydziale Spraw Społecznych, piętro III, pokój nr 412.

Składając wniosek o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny oraz jej duplikatu przedłożyć należy:

 1. w przypadku dziecka w wieku powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub szkole wyższej – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki;
 2. w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. w przypadku dziecka niepełnosprawnego powyżej 16. roku życia – orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku zasłużonego honorowego dawcy krwi – legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi;
 6. w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1-5 – dokument potwierdzający tożsamość w przypadku osób pełnoletnich, natomiast w przypadku dzieci do 18. Roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.
 7. w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwoleń, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, należy okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  Wnioskodawca do wniosku załącza podpisane przez siebie oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodne ze wzorem – według załączonego formularza) oraz w przypadku podania we wniosku danych dotyczących pełnoletnich członków rodziny – oświadczenie o wyrażeniu przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych – (zgodne ze wzorem – według załączonego formularza).
  Wydanie Bełchatowska Karta Rodziny lub jej duplikatu następuje nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
  Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana. Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a data ważności Karty widoczna jest na jej odwrocie.
  Dodatkowych informacji w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, III piętro, pok. 412, tel. 44 733 51 59.

Strony warte odwiedzenia:

Związek Dużych Rodzin www.3plus.pl

Duża Rodzina www.duzarodzina.pl
Rodzina Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/

Wykaz partnerów Bełchatowskiej Karty Rodziny

Załączniki: