Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryEnergia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku

Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku

 

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Podziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Cel główny projektu: poprawa konkurencyjności turystycznej Bełchatowa poprzez wykorzystanie walorów infrastrukturalnych, przyrodniczych i kulturowych Miasta

Okres realizacji projektu: 30/11/2016 31/12/2018

Wartość projektu: 2 013 310,84 zł

Wysokość dofinansowania: 1 243 721,01 zł – 85 %

 

Zakres rzeczowy projektu:

1 – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: Studium wykonalności + Wniosek + Plan Rozwoju Turystyki,
2 – opracowanie dokumentacji technicznej – Jabłoniowy Sad,
3 – roboty przygotowawcze Jabłoniowy Sad,
4 – budowa sadu jabłoniowego etap I,
5 – budowa sadu jabłoniowego etap II,
6 – dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
7 – utworzenie nowych szlaków turystycznych,
8 – dostawa audioprzewodników ze scenariuszem wycieczki,
9 – mała architektura na szlakach turystycznych,
10 – kampania promocyjna,
11 – doposażenie CIT w sprzęt do obsługi ruchu turystycznego,
12 – promocja projektu. Beneficjentem jest Miasto Bełchatów, beneficjentami pośrednimi są: mieszkańcy Gminy, regionu, turyści.

 

Jabłoniowy Sad, to nowa atrakcja turystyczna Bełchatowa Jabłoniowy Sad, to nowa atrakcja turystyczna Bełchatowa

Na trasach bełchatowskich szlaków turystycznych stanęły nowe ławki Na trasach bełchatowskich szlaków turystycznych stanęły nowe ławki

W Bełchatowie można spacerować trzema szlakami turystycznymi: rodzinnym, sportowow-rekreacyjnym i historycznym W Bełchatowie można spacerować trzema szlakami turystycznymi: rodzinnym, sportowo-rekreacyjnym i historycznym

Na każdym ze szlaków są tablice informujące o danym miejscu Na każdym ze szlaków są tablice informujące o danym miejscu