Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryRewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I

Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I

Wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa – etap I”

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Cel główny projektu: Przywrócenie i nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa.

Okres realizacji projektu  30.12.2017r. – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 13 464 190,49 zł

Wysokość dofinansowania: 8 873 202,96 zł – 85 %

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Miasto Bełchatów rozpoczęło proces rewitalizacji, przebudowano Pl. Narutowicza oraz wybudowano obiekty kultury. Kontynuacją tych działań powinna być dalsza poprawa w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej. Wynikiem realizacji projektu będzie remont budynków mieszkalnych (Kamienic Tkaczy), przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy Pl. Wolności 10 (utworzenie Centrum Współpracy i Inicjatyw Społecznych) oraz rewitalizacja Pl. Wolności w Bełchatowie, w wyniku czego obszary zdegradowane (budynki mieszkalne w złym stanie technicznym, niezagospodarowany budynek przy Pl. Wolności 10 oraz zdegradowany obszar zieleni Placu Wolności) będą mogły pełnić funkcje społeczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, gospodarcze, co wpłynie korzystnie na niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi.