Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryTermomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA

Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – ODRA

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 – ODRA”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Cel główny projektu : zwiększenie efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego poprzez wykorzystanie instalacji odnawialnego źródła energii w postaci pomp ciepła zwiększające udział energii ze źródeł odnawialnych oraz prac termomodernizacyjnych i modernizacji instalacji, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia zużycia energii.
Okres realizacji projektu: 20.04.2018 – 29.01.2021
Wartość projektu: 9 204 621,22 zł
Wysokość dofinansowania: 4 865 748,97 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
– opracowanie Dokumentacji technicznej (PFU i audyt) ,
– opracowanie dokumentacji projektowej (SW i wniosek),
– prace termomodernizacyjne (przegród zewnętrznych, wymiana stolarki),
– modernizacja źródła ciepła wraz z niezbędną modernizacją C.O. i C.W.U.,
– montaż pomp ciepła,
– modernizacja instalacji oświetlenia w części wspólnej budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących norm w szczególności wykonania oświetlenia awaryjnego,
– remont wewnętrznej instalacji elektrycznej,
– wykonanie wewnętrznej instalacji gazu do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku wraz z przyłączeniem do budynku oraz zamontowaniem kuchni gazowych we wszystkich lokalach mieszkalnych,
– modernizacji instalacji z.w. w zakresie wymiany wodomierzy,
– wykonanie instalacji do odbioru cyfrowego platform TV.