Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaGospodarkaProjekty - baneryTermomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D - Felek

Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D – Felek

Nazwa projektu: „Termomodernizacja wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44D – Felek”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Podziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków
Cel główny projektu : zwiększenie efektywności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych w mieście Bełchatowie poprzez termomodernizację wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego: Felek przy ulicy Czaplinieckiej 44D w Bełchatowie

Okres realizacji projektu: 2016/01/28    2017/12/31

Wartość projektu: 3 809 578,38 zł

Wysokość dofinansowania: 2 976 413,03 zł – 85 %

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:
przygotowanie Dokumentacji technicznej (projektów technicznych) , programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego budynku oraz studium wykonalności dla projektu.
kompleksową poprawę energooszczędności budynku w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych (stropu wewnętrznego, stropodachu, ścian zewnętrznych) wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne;
w projekcie występuje OZE – zastosowane zostaną wentylacyjne pompy ciepła zasilane z fotoogniw;
nastąpi wymiana źródła ciepła dla c.w.u.  (projekt przewiduje zastosowanie pomp ciepła z rekuperacją).