Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaUrząd MiastaInformacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowychInformacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego Miasta...

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu monitoringu wizyjnego Miasta Bełchatowa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO” informuję, że:

monitoring wizyjny prowadzony jest przez Straż Miejską w Bełchatowie. W ramach umowy o współadministrowanie danymi z systemu monitoringu wizyjnego, administratorami danych są:

1. Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa – Administrator odpowiada za utrzymanie i rozwój systemu monitoringu wizyjnego.

     Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną um@belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44 733 51 16. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa: iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,  97-400 Bełchatów – tel. 44 733 52 05, 44 733 51 42.

2. Straż Miejska w Bełchatowie reprezentowana przez Komendanta Straży Miejskiej – Administrator odpowiada za realizację wniosków osób, których dane dotyczą o udostępnienie materiału/zabezpieczenie nagrań z monitoringu wizyjnego oraz organów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

     Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną na adres poczty e-mail sm@um.belchatow.pl lub listownie na adres: ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów – tel. 44 635 63 00. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Straży Miejskiej drogą elektroniczną iodo@sm.belchatow.pl lub listownie na adres ul. Kościuszki 15, 97-400 Bełchatów.

3. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest:

1)  zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia gminy oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

2) bezpieczeństwo obiektów, obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. e RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 25 dni, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez nadpisywanie nowych danych – z wyłączeniem nagrań, które zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do jednego z administratorów wskazanych w pkt. 1-2 z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania. Procedura funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego dostępna jest pod adresem https://belchatow.pl/wp-content/uploads/2024/04/monitoring_wizyjny.pdf. Przetwarzanie przez Współadministratorów obejmuje rodzaje danych osobowych: wizerunki osób, numery rejestracyjne pojazdów (ze względu na możliwość identyfikacji właścicieli pojazdów), inne szczególne czynniki określające tożsamość osoby fizycznej oraz zdarzenia z udziałem osób i pojazdów.

6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dostęp do systemu monitoringu posiada firma, z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych na świadczenie usług związanych z konserwacją systemu.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: a) dostępu do danych osobowych, b) sprostowania danych, c) do bycia zapomnianym, d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

System monitoringu w budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 składa się z kamer umieszczonych wewnątrz oraz kamer zewnętrznych.

Lokalizacja kamer w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa

Lp.LokalizacjaLiczba kamer
1skrzyżowanie ulic Pabianickiej i Bawełnianej1
2skrzyżowanie ulic Kościuszki i 1 Maja1
3skrzyżowanie ulic 1 Maja i Kwiatowej1
4skrzyżowanie ulic 1 Maja i Dąbrowskiego1
5skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Bawełnianej1
6skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Sienkiewicza1
7plac Wolności przy Szkole Muzycznej1
8plac Narutowicza przy ul. Lecha i Marii Kaczyńskich1
9Muzeum Regionalne w Bełchatowie od strony północnej2
10ul. Rotmistrza Pileckiego przy ul. Nadrzecznej1
11ul. Kościuszki 1 przy Urzędzie Miasta4
12ul. Lecha i Marii Kaczyńskich przy rondzie im. Generała Wybickiego1
13rondo Andersa2
14os. Przytorze przy ul. Paderewskiego 6 – kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni4
15os. Dolnośląskie rejon bloków od 101 do 111 – boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni9
16os. Okrzei 2 – trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni15
17plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne i tereny zieleni (działka 170/4 obr. 13) na os. Okrzei przed blokiem nr 228
18„Jabłoniowy Sad” przy ul. Okrzei6
19os. Binków – Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Turkusowej21
20os. Budowlanych – tężnia solankowa1
21plac Wolności17
22węzeł przesiadkowy ul. Czapliniecka13
23rondo Generała Romualda Traugutta4
24MCK Oddział „Grocholice”2

Aktualizacja 15.04.2024 r.